เชียงใหม่-กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

เชียงใหม่-กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดเชียงใหม่

            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 – 2566 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 58 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2567 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
              วันที่ 29 มกราคม 2567 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียง ใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฝ้ารับเสด็จฯ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเทิดทูนยกย่องในพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพ ที่เกี่ยวข้องกับวงวิชาการด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ของประเทศไทย และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
              จากนั้นได้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2566 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. นายสัตวแพทย์ ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทวีศักดิ์ ระมิงค์วงศ์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรณีวิทยา นางนารีรัตน์ จันทรมังกร ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายประภากร วทานยกุล ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ริชาร์ด แอล เดมมิง (Professor Emeritus Richard L. Deming, Ph.D.) ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี
              พร้อมทั้งพระราชทานเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์คม สุคนธสรรพ์ สาขาวิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชายชาญ โพธิรัตน์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พญ.รัตนา บรรเจิดพงศ์ชัย สาขาวิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. แพทย์หญิงลักขณา ไทยเครือ สาขาวิชาระบาดวิทยา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พรงาม เดชเกรียงไกรกุล สาขาวิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชูชัย สมิทธิไกร สาขาวิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.จามะรี เชียงทอง สาขาวิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์
               ตลอดจนพระราชทานปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 58 มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 29 มกราคม 2567 จำนวน 1,915 คน จาก 8 คณะ 3 วิทยาลัย 2 สถาบัน ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล สถาบันนโยบายสาธารณะ สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!