นครสวรรค์-สำนักพัฒนาทุนมนุษย์ฯ ร่วมกรมคุ้มครองสิทธิฯ จัดอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ย รุ่นที่ 3 

นครสวรรค์-สำนักพัฒนาทุนมนุษย์ฯ ร่วมกรมคุ้มครองสิทธิฯ จัดอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ย รุ่นที่ 3 

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

           เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์รีสอร์ทแนด์สปา อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีการจัดอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพ.ศ.2562 (กพยช.รับรอง) รุ่นที่ 3 จ.นครสวรรค์ โดยมี ดร.ภูชิสส์ ศรีเจริญ และผศ.ดร.ประสิทธิ์ มีช้าง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม โดยมีเข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งสิ้น 50 คน
           สำหรับ โครงการอบรม หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา นครสวรรค์ จัดโดยสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคมและสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม อบรมระหว่างวันที่ 14,15,20,21 และ 28 มกราคม 2567 มีพิธีเปิด วันที่ 14 มกราคม 2567 โดยมี อธิบดีรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานเปิดการอบรม
           ทั้งนี้ ผู้ที่เจ้ารับการอบรมมีประโยชน์ที่จะได้รับคือ ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ย สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพ.ศ.2562 ดูแลการขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ย เป็นพี่เลี้ยงการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนและได้รับวุฒิบัตรในหลักสูตร
           การจัดอบรมครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจ เป็นอย่างดีเพราว่าถือเป็นที่น่าสนใจ เป็นเรื่องใหม่ และเป็นสิ่งที่ประชาชนควรรู้ จากการประเมิน ปรากฏว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ คณะวิทยากร เนื้อหาสาระ ในการอบรม ระยะเวลาในการอบรม การต้อนรับ การลงทะเบียน สถานที่ในการอบรมอาหารและอาหารว่าง ได้รับความพึงพอใจจากผู้เข้ารับการอบรม เป็นจำนวนมาก จึงนับว่าประสบความสำเร็จในการอบรม อย่างดียิ่ง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!