อุดรธานี-ม.ราชภัฎอุดรฯ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู

อุดรธานี-ม.ราชภัฎอุดรฯ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู

ภาพ-ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์

                   วันที่ 11 พ.ย.66 ที่ ห้องประชุม อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู ให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รวมทั้งเพื่อนิเทศ ติดตาม ให้คำปรึกษา แนะนำให้ผู้เข้ารับการพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                 อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตาม ข้อตกลงในการพัฒนางาน เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และสอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรที่กำหนด ผู้เข้าร่วมอบรม เป็นผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จัดอบรมแบ่งเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 200 คน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2566 , รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2566 , รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2566 รวมจำนวน 600 คน     
                ในวันเดียวกัน ที่ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีผศ.ดร.สาวิตรี บุญมี รองอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566 คณะครุศาสตร์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!