อุบลราชธานี-เปิดงานสัมมนา”โขงชีมูล Organic Forum & Site Visit Day”

อุบลราชธานี-เปิดงานสัมมนา”โขงชีมูล Organic Forum & Site Visit Day”

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

                วันนี้ (26 ส.ค.66) นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธารเปิดงานสัมมนา “โขงชีมูล Organic Forum & Site Visit Day”กิจกรรมเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์โขงชีมูล ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี
                งานสัมมนา “โขงซีมูล Organic Forum & Site Visit Day” ในครั้งนี้เป็นการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธรอำนาจเจริญ) โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าปลอดภัยและสินค้าอินทรีย์ กิจกรรมเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว
                โดยมีกำหนดจัดงานสัมมนา “โขงชีมูล Organic Forum & Site Visit Day” ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2566 ประกอบด้วย (1) กิจกรรมการสัมมนาและเจรจาธุรกิจ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกร/ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เจ้าหน้าที่ และผู้ซื้อ รวมจำนวน 220 คน และ(2) กิจกรรมนำคณะผู้ซื้อเยี่ยมชมธุรกิจ/สถานประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Site Visit Day) ในวันที่ 27-28 สิงหาคม ณ แหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 4 จุด กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ซื้อ ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์ และเจ้าหน้าที่ รวม จำนวน 34 คน
               การจัดงานสัมมนาฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและทิศทางการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดให้กับกลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการ ตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่ายและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งการสัมมนาฯ
            ในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรที่มีความรู้ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในเรื่องเกษตรอินทรีย์ระดับประเทศ ตลอดจนผู้ประกอบการค้าสินค้า เกษตรอินทรีย์ทั้งในระดับวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจมหาชน มาช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตลาดและธุรกิจเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกร/ผู้ประกอบการตลอดการสัมมนาในวันนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!