อุตรดิตถ์-จัดกิจกรรมสาธิตการทำนาแบบโยนกล้า

อุตรดิตถ์-จัดกิจกรรมสาธิตการทำนาแบบโยนกล้า

ภาพ-ข่าว:พูลชัย ราชประสิทธิ์

          เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ แปลงสาธิตบริเวณข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย มอบหมายให้นางวิพารัตน์ นาคปิ่น ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองเป็นประธานเปิดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2566
          ด้วยศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองได้จัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2566( กิจกรรมสาธิตการทำนาแบบโยนกล้า) แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร์มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9 มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการใช้ชีวิตมีทักษะความรู้ความสามารถให้แก่เกษตรกรและประชาชนอีกทั้งยังเป็นการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในกลุ่มประชาชนในพื้นที่

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!