ตาก-อ.อุ้มผาง ส่งเสริมประชาชน ทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ แทนปุ๋ยเคมี ลดรายจ่าย

ตาก-อ.อุ้มผาง ส่งเสริมประชาชน ทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ แทนปุ๋ยเคมี ลดรายจ่าย

ภาพ-ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

              ที่ว่าการอำเภออุ้มผางโดยนายอำเภออุ้มผาง อบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักชีวภาพ รถรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและพี่น้องประชาชน 36 หมู่บ้านในพื้นที่อำเภออุ้มผาง สร้างชุมชนเข้มแข็ง หันมาใช้ปุ๋ย อินทรีย์ปุ๋ยหมักแทนปุ๋ยเคมี พร้อมเตรียมยกระดับ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก เป็นสินค้าชุมชน สร้างรายได้ให้กับชุมชน มีนายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา นายอำเภออุ้มผางเป็นประธาน โครงการฝึกอบรมสร้างการรับรู้ การมีส่วนร่วม บำรุง รักษา ฟื้นฟู และบริหารจัดการป่าต้นน้ำโดยชุมชนอย่างยั่งยืน และการทำปุ๋ยจากวัสดุธรรมชาติ ตามโครงการพัฒนา
พื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอำเภออุ้มผาง ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
              โดยมีนายเกษม ต๊ะกุ ปลัดอำเภอชำนาญการ นางสาวจันทิวา ศรีเอี่ยม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภออุ้มผาง นายภูมรินทร์ ก๋าแก่น ประธานศูนย์กสิกรรมธรรมชาติอำเภออุ้มผาง นายวิโรจน์ รัตนเตโช ประธานเครือข่ายโคก หนอง นา อำเภออุ้มผาง และสมาชิกกสิกรรมธรรมชาติ พัฒนากรประจำตำบล กศน.ตำบล ผู้นำชุมชนและเกษตรกร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
             โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ในเรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ป่า เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองด้วยการทำปัจจัยการผลิต (ปุ๊ย) ของตนเองได้เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักแทนการใช้ปุ้ยเคมีเพื่อลดค่าใช้จ่าย สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มอาสาพิทักษ์ป่าต้นน้ำและประชาชนในพื้นที่ จำนวน 36 หมู่บ้านๆละ 5 คน รวม 180 คน การดำเนินการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและความสนใจจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี
             ธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒน์เมธา นายอำเภออุ้มผาง กล่าวว่า ที่ว่าการอำเภออุ้มผางและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้มาจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมสร้างการรับรู้ การมีส่วนร่วม บำรุง รักษา ฟื้นฟู และบริหารจัดการป่าต้นน้ำโดยชุมชน อย่างยั่งยืน และการทำปุ๋ยจากวัสดุธรรมชาติ กิจกรรมวันนี้ทำปุ๋ยหมัก ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน ปุ๋ยหมักดังกล่าวนี้ทำมาจากวัสดุ ธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่แล้วเช่นขี้วัว เนื่องจากอำเภออุ้มผาง เกษตรกร เลี้ยงวัวเป็นจำนวนมาก เศษใบไม้ใบหญ้าในพื้นที่มาทำปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในครัวเรือนเรือและก็ขายสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน ในอนาคตเตรียมต่อยอดเป็น ปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์อำเภออุ้มผาง ขายให้กับพี่น้องประชาชน ที่มีความต้องการ เพื่อเป็น การสร้างรายได้ ให้กับพี่น้องประ ชาชน ต่อไป
             นายภูมรินทร์ ก๋าแก่น ประธานศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ อำเภออุ้มผาง กล่าวว่า หลังจากการฝึกอบรมเสร็จแล้ว เรานำปุ๋ยหมัก ที่หมักใด้คุณภาพแล้ว มา ใส่ถุงแพ็คเกจ จำหน่ายขาย สามารถประโยชน์ของปุ๋ยหมักใส่ในพืชได้ทุกชนิด เพิ่มความ สมดุลเพิ่มอาหารในพืช ให้กับต้นไม้ ในราคา ถุงละ 50 บาท วัสดุที่ใช้ขี้วัว ซึ่งมีในพื้นที่เป็นจำนวนมาก เศษวัสดุกิ่งไม้ใบหญ้าหมักรวมกันให้ได้ที่ปุ๋ยหมักอินทรีย์นี้ใส่แล้วดินจะร่วนซุย ใด้ดีมาก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!