ประจวบคีรีขันธ์-รพ.ประจวบฯมอบประกาศเกียรติคุณเครือข่ายสื่อมวลชนและคุณบุคคลดีเด่น

ประจวบคีรีขันธ์-รพ.ประจวบฯมอบประกาศเกียรติคุณเครือข่ายสื่อมวลชนและคุณบุคคลดีเด่น

ภาพ-ข่าว:เอกภพ วงษ์ประเสริฐ

                เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 24 ส.ค.2566 ที่ห้องประชุมคีรีขันธ์ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย พ.ญ.สุพรรณี ประดิษฐ์สถาวงษ์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลประจวบฯ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติเครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่ จ.ประจวบฯ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นโรงพยาบาลประจวบฯ ประจำปี 2566 โดยมี คณะผู้บริหาร คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลประจวบฯ แพทย์ พยาบาล บุคคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และสื่อมวลชนแขนงต่างๆทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ ในพื้นที่จังหวัดประจวบฯเข้าร่วม
               ทั้งนี้ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสื่อมวลชน ผู้ให้การสนับสนุนส่งเสริมด้านกระจายข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพและบริการสาธารณสุขของทางโรงพยาบาลสู่พี่น้องประชาชนมาโดยตลอด โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ที่ผ่านมา ทำให้การแก้ไขปัญหาได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น โดยได้มอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติด้านเป็นสื่อมวลชนผู้ให้การสนับสนุน ส่งเสริมข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพและบริการสาธารณสุขด้วยดีเสมอมาจำนวน 37 คน มอบโล่รางวัลบุคคลดีเด่น ด้านผู้นำองค์กรดีเด่น ให้กับ นพ.อารักษ์ วงษ์วรชาติ ผอ.รพ.ประจวบฯ มอบโล่รางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติพร้อมช่อดอกไม้ให้กับบุคคลดีเด่นโรงพยาบาลประจวบฯ ประจำปี 2566 ในแต่ละด้าน
               ประกอบด้วย รางวัลบุคคลดีเด่น ด้านผู้บริหารดีเด่น ได้แก่ นายอุดมศักดิ์ แสงวณิช รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายบริหาร ด้านแพทย์ดีเด่น ได้แก่ นพ.จุมพล ฟูเจริญ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรม-ออร์โธปิดิกส์) ด้านทันตแพทย์ , เภสัชกร, สหวิชาชีพดีเด่น ได้แก่ นางสุภาวดี สีงาม แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ด้านพยาบาลดีเด่น ได้แก่ นางศรีสมาน บุญมีโชติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ด้านสนับสนุน Back Office ดีเด่น ได้แก่ นางสาวมานิดา สุขมงคล เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน และด้านลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ได้แก่ นางสมใจนึก แจ่มแสง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 3
               นอกจากนี้ยังได้มอบประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นในการปฏิบัติงาน ทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผู้บริหารดีเด่น ด้านแพทย์ดีเด่น ด้านทันตแพทย์ , เภสัชกร , สหวิชาชีพดีเด่น ด้านพยาบาลดีเด่น ด้านสนับสนุน Back Office ดีเด่น ด้านลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานดีเด่น เป็นต้น
              โอกาสนี้ พ.ญ.สุพรรณี ประดิษฐ์สถาวงษ์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลประจวบฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงพยาบาลประจวบฯ ที่มูลนิธิโรงพยาบาลประจวบฯได้พิจารณาคัดเลือก ด้วยเล็งเห็นว่าท่านเป็นบุคคลที่ควรค่าแก่การเชิดชูยกย่อง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน จึงได้มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นประจำปี 2566 ในด้านต่างๆ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป
               นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า การมอบโล่รางวัลในวันนี้ สืบเนื่องจากเครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดประจวบฯ มีส่วนช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลที่ผ่านมา ทั้งในด้านข่าวสารด้านสุขภาพ การให้บริการ การดำเนินกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล รวมถึงการพัฒนาด้านต่างๆของโรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เครือข่ายสื่อมวลชนฯเป็นสื่อที่มีความสำคัญนำเสนอข่าว และเผยแพร่ข่าวสารของโรงพยาบาลประจวบฯมาโดยตลอดอย่างยาวนาน นำภาพความปรารถนาดีของโรงพยาบาลไปสู่สังคมได้เป็นอย่างมาก ทำให้ประชาชนได้รับรู้ และมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
               สำหรับในส่วนของทางโรงพยาบาล ทั้งผู้บริหาร เจ้าหน้าที่แพทย์-พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ก็ได้ทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความตั้งใจเสมอมา ทำให้ทางโรงพยาบาลผ่านพ้นฝ่าฟันวิกฤตการณ์ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 มาได้ ทำให้การบริการทางการแพทย์ กับพี่น้องประชาชนผู้มารับบริการได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ก็เกิดมาจากความร่วมมือร่วมใจระหว่างโรงพยาบาลและสื่อมวลชน ที่ร่วมกันปฏิบัติงานกันมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงข้อเสนอแนะจากประชาชนที่นำมาถ่ายทอด เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขพัฒนาโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ให้ดีขึ้นต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!