ร้อยเอ็ด-จัดเวทีขับเคลื่อน“โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ร้อยเอ็ด-จัดเวทีขับเคลื่อน“โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

               วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดเวทีขับเคลื่อน “โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม สู่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านมีชัย หมู่ที่ 5 ตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด             โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมเวที คือ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำกลุ่มองค์กร ปราชญ์ชุมชน ฯลฯ และทีมวิทยากรประกอบด้วย นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จังหวัดร้อยเอ็ด และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคม (Soceity) นำทีมผู้แทนหน่วยงานจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด และนายชำนาญ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สพจ.ร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีเปิดและดำเนินการจัดเวทีขับเคลื่อน“โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม สู่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” จังหวัดร้อยเอ็ด โดยพร้อมเพียงกัน
               จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs มิติด้านสังคม มุ่งเน้นในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนร่วมกันกำหนด Pilot Project โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม สู่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามเจตนารมณ์และพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคนและสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน และเพื่อเสริมสร้างชุมชนต้นแบบ 20 แห่ง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม โดยได้กำหนดพื้นที่บ้านมีชัย หมู่ที่ 5 ตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นพื้นที่นำร่องในการจัดโครงการดังกล่าว และจะขยายผลให้ครบทุกอำเภอ ทุกตำบล ทุกหมู่บ้านต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!