ชลบุรี-มอบรางวัลบุคลากรและหน่วยงานดีเด่น เนื่องในวันครบรอบ 26 ปี รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ชลบุรี-มอบรางวัลบุคลากรและหน่วยงานดีเด่น เนื่องในวันครบรอบ 26 ปี รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ภาพ-ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี

             วันที่ 22 ส.ค.65 พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรีอ เป็นประธานมอบโล่รางวัลบุคลากรดีเด่น ตามค่านิยม SRK-TOP และหน่วยงานดีเด่น ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ตลอดจนข้าราชการ แพทย์ พยาบาลและบุคลากรของ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย
             นาวาเอก สรรชัย เลิศวีระศิริกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กล่าวรายงานว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รพ.ฯ ได้ดำเนินการสรรหา คัดเลือกหน่วยงานดีเด่น และบุคลากรดีเด่น ตามค่านิยม SRK – TOP ของ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปี 2566
             โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับค่านิยม รวมถึงเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร และทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับค่านิยม และพฤติกรรมดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับปี 2566 นี้ ได้คัดเลือกบุคลากรดีเด่น ตามค่านิยม SRK-TOP ของโรงพยาบาล จำนวน 17 คน ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล สหสาขาวิชาชีพ พนักงานลูกจ้าง และหน่วยงานดีเด่น จำนวน 5 หน่วยงาน เข้ารับรางวัลในวันนี้
             จากนั้น พลเรือตรี กิตตินันท์ งามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีพร้อมทั้งชื่นชมผู้ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นทั้ง 17 ท่าน ตลอดจนบุคลากรที่ได้รับการเสนอชื่อ เข้ารับการคัดเลือกทั้งหมด ซึ่งนับเป็นบุคลากรดีเด่น ในระดับหน่วยงาน และเป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรอื่นๆ ของโรงพยาบาลฯ ขอให้ทุกท่านคงไว้ ซึ่งพฤติกรรมและการปฏิบัติที่ดีนี้ตลอดไป รวมทั้งหน่วยงานดีเด่นทั้ง 5 หน่วยงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการทำงานเป็นทีม ความเสียสละ ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนางานที่ได้รับมอบหมายจนประสบความสำเร็จ เป็นแบบอย่างที่ดีของหน่วยงานต่างๆ ในการปฏิบัติงาน
             ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ตามค่านิยม SRK-TOP และหน่วยงานดีเด่นให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ในโอกาสวันครบรอบ 26 ปี ของ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปี 2566 ในครั้งนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!