เชียงใหม่-อ.กัลยาณิวัฒนา สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ยกระดับคุณภาพชีวิตตามนโยบายรัฐ

เชียงใหม่-อ.กัลยาณิวัฒนา สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ยกระดับคุณภาพชีวิตตามนโยบายรัฐ

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่

            นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ นำทีมปกครองท้องถิ่นสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลบ้านจันทร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตตามนโยบายรัฐ เผย ปีนี้ดำเนินการตามเป้าหมายครบถ้วนในพื้นที่ 3 ตำบล
             วันนี้ (1 ก.ย. 66) นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำทีมปลัดอำเภอ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน(อส.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ตำบลบ้านจันทร์ พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา ร่วมสร้างบ้านให้กับนางสุวรรณา ประโพ อายุ 38 ปี อยู่บ้านเลขที่ 102 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง อาศัยอยู่กับบิดา-มารดา เป็นผู้ไม่มีอาชีพและรายได้ สุขภาพไม่แข็งแรง ประกอบกับมีบุตรอายุ 2 ขวบ ที่ต้องเลี้ยงดู ส่วนสามีเคยประสบอุบัติเหตุ ไม่สามารถทำงานหนักได้ และเป็นผู้ตกเกณฑ์ จปฐ.ตามตัวชี้วัดของกรมพัฒนาชุมชน
             นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา กล่าวว่า ทางอำเภอกัลยาณิวัฒนา ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยอย่างต่อเนื่อง สำหรับการซ่อมสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้วยโอกาสนั้น ได้ดำเนินการเป็นปีที่ 2 โดยเมื่อปี 2565 อำเภอกัลยาณิวัฒนาร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายดำเนินการซ่อมสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ทุกหมู่บ้าน จำนวน 22 หลัง ในพื้นที่ 22 หมู่บ้าน และในปี 2566 นี้ อำเภอกัลยาณิวัฒนามีแผนดำเนินการซ่อมสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้และผู้ให้โอกาส ในพื้นที่ 3 ตำบล ตำบล ละ 1 หลัง ซึ่งปีนี้อำเภอได้ดำเนินการขับเคลื่อนครบถ้วนตามเป้าหมายที่กำหนดแล้ว ทั้ง 3 หลัง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาด ไทย จำนวน 30,000 บาท ภายใต้โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สำหรับอำเภอที่ตั้งชื่อตามพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระนาม และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
            ทั้งนี้ ในส่วนของการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการนั้น อำเภอกัลยาณิวัฒนาได้ใช้กลไกของคณะทำงานตามโครงการ”อำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการ โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยังยืน (sustainable village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ร่วมกับ จิตอาสาประชาชนในพื้นที่ร่วมดำเนินการ พร้อมนี้ ได้นำเงินกองทุนคนกัลยาฯ ไม่ทอดทิ้งกันสมทบเพิ่มเติมอีก 2,000 บาท นอกจากนี้แล้วยังได้รับการช่วยเหลือค่าวัสดุจากผู้นำท้องถิ่น และชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านจันทร์ รวมทั้งแรงงานช่างฝีมือ จากสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน(อส.)และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน เพื่อช่วยกันสร้างบ้านหลังดังกล่าวให้สำเร็จตามเป้าหมาย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!