ลพบุรี-องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการโครงการตำบลคุณธรรม

ลพบุรี-องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการโครงการตำบลคุณธรรม

ภาพ-ข่าว:กฤษณ์ สนใจ

           ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการโครงการตำบลคุณธรรม และรับมอบ ส่งมอบโรงสีข้าวชุมชนต้นแบบของโครงการตำบลคุณธรรมสร้างคนดีให้บ้านเมือง การสร้างความสามัคคี รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
          ที่วัดราชบรรทม ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการโครงการตำบลคุณธรรม และรับมอบโรงสีข้าวชุมชนต้นแบบจาก กรมการข้าว และส่งมอบต่อให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด ในโครงการตำบลคุณธรรม สร้างคนดีให้บ้านเมือง การสร้างความสามัคคี รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว นายพิชัย เชญชาญ นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลเพนียด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ ร่วมในพิธี
            ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้บรรยายพิเศษให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนอำเภอโคกสำโรง ในหัวข้อตำบลคุณธรรม สร้างคนดีให้บ้านเมือง มีความสามัคคีรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์เพื่อให้เกิดความร่มเย็นในชุมชนและความมั่นคงต่อไป จากนั้น องคมนตรีได้มอบข้าวสารให้แก่โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนในพื้นที่และหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 12 แห่ง โดยได้รับการสนับสนุนข้าวจากกรมการข้าว และได้เยี่ยมชมบูธของสถานศึกษาในพื้นที่ ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลเพนียด
             ทั้งนี้ องค์กรบริหารส่วนตำบลเพนียด ได้ดำเนินการขับเคลื่อนให้เป็นตำบลคุณธรรมต้นแบบ ด้วยการดำเนินกิจกรรมในหลายๆ ด้าน เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมในโรงเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักคำว่าคุณธรรม เพื่อไปปฏิบัติให้ถูกต้อง และเป็นต้นแบบต่อไปให้ตำบลหรือจังหวัดอื่น ๆ ได้ทำตาม โดยมีสภาองค์กรชุมชนตำบลซึ่งส่วนใหญ่ มีผู้นำมาจากทุกหมู่บ้าน เป็นคณะทำงาน สามารถช่วยเชื่อมโยงกับชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้านให้รู้จักคำว่าคุณธรรม และช่วยกันทำตัวให้ดีเพื่อเป็นแบบอย่างของตำบลคุณธรรมต้นแบบต่อไป”
           ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับตำบลคุณธรรมต้นแบบที่เกิดขึ้นในตำบลเพนียดนั้น จะทำกิจกรรมในทุกเพศ ทุกวัย เพื่อให้ทุกคนในตำบลตระหนักถึงคำว่าตำบลคุณธรรมต้นแบบ เพราะการเป็นต้นแบบที่ดี ก็ต้องเริ่มจากคนทุกคนในตำบล เมื่อมีการขับเคลื่อนตำบลคุณธรรมต้นแบบในตำบล ผลลัพธ์ที่ได้ตามมา คือ การเสพยาเสพติดน้อยลง การพนันไม่มี เด็กๆ ทุกคน รู้จักหน้าที่ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ประชาชนมีความรักสามัคคีมากขึ้นเพราะแต่ละหมู่บ้านไม่มีปัญหาทะเลาะกัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!