เชียงใหม่-จัดอบรม“มารยาทงามตามวิถีไทย-สู่สากล”รุ่นที่ 2

เชียงใหม่-จัดอบรม“มารยาทงามตามวิถีไทย-สู่สากล”รุ่นที่ 2

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่

           สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรม “มารยาทงามตามวิถีไทย-สู่สากล” รุ่นที่ 2 สร้างความรู้ความเข้าใจในการฝึกตนตามหลักมารยาทไทยอย่างถูกต้อง สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
            วันนี้ (1 ก.ย. 66) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “มารยาทงามตามวิถีไทย-สู่สากล” รุ่นที่ 2 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการฝึกตนตามหลักมารยาทไทยได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีบุคลากรของสถานศึกษา เครือข่ายทางวัฒนธรรม และบุคลากรสำนัก งานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมอบรม จำนวน 60 คน
           สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “มารยาทงามตามวิถีไทย-สู่สากล” รุ่นที่ 2 ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จุฑามาศ ใหญ่คุ้ม มาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งท่านเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการอบรมให้ความรู้ เรื่องมารยาทไทยและมารยาทในสังคม มาถ่ายทอดความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรม ให้สามารถขยายผลไปยังเยาวชน และชุมชน เพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!