บุรีรัมย์-อบจ.จัดโครงการพบประชาชน

บุรีรัมย์-อบจ.จัดโครงการพบประชาชน

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

             วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่ โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาขัย จังหวัดบุรีรัมย์ นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดจัดโดรงการ อบจ.บุรีรัมย์ พบประชาชน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลับพลาชัย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ชาวตำบลพลับพลาชัย และนักเรียน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
             นายเศรษฐพร เบญจศรีรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมโครงการ “อบจ.บุรีรัมย์ พบประชาชน” ในวันนี้ เป็นการสร้างความเข้าใจ เพิ่มโอกาส ในการให้ประชาชนได้รับทราบ ถึงบทบาท อำนาจหน้าที่ ของ อบจ.บุรีรัมย์ ตามภารกิจ ครอบคลุมในทุกมิติ อาทิ ด้านการสาธารณะประโยชน์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมสนับ สนุน พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมไปถึงการรับฟังปัญหา ความเดือดร้อน ความต้องการของพี่น้องประชาชน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และประชาชน สนองความต้องการของประชาชน จังหวัดบุรีรัมย์ได้อย่างทั่วถึง
             นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า คณะผู้บริหาร อบจ.บุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่พบพี่น้องประชาชน เพื่อต้องการรับทราบข้อมูล รับทราบปัญหาที่หลากหลายเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพื่อปากท้องของพี่น้องประชาชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ ไม่ขาดแคลน รวมไปถึงการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน มีความปลอดภัย บรรลุและตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างครอบคลุม
            กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงรำนางอัปสราที่สวยงามของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา การรำพื้นบ้านของกลุ่มแม่บ้านบ้านสะเดา การจำหน่ายสินค้าพื้นถิ่นยอดนิยมของชาวอำเภอพลับพลาชัย กว่า 20 ร้าน การจำหน่ายพืช-ผัก อาหารพื้นบ้านปลอดภัยราคาผู้ผลิตพบผู้บริโภค และผลไม้เศรษฐกิจ ผลไม้ตามฤดูกาลอีกหลากหลาย ให้เลือกชิม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!