ประจวบคีรีขันธ์-พ้นวิกฤตภัยแล้ง..พร้อมเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบครอบคลุมทุกพื้นที่

ประจวบคีรีขันธ์-พ้นวิกฤตภัยแล้ง..พร้อมเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบครอบคลุมทุกพื้นที่

ภาพ-ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

                       เมื่อวันที่ 10 ส.ค.66 นายเดชา เรืองอ่อน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ตามที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (กอปภ.จ.)ประจวบฯ ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดประจวบฯ ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค.ที่ผ่านมาและได้มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ความเดือดร้อนและผลกระทบต่อประชาชน เตรียมความพร้อมการให้ความช่วยเหลือ ตลอดถึงการอำนวยการสนับสนุนการปฏิบัติต่างๆ นั้น จ.ประจวบคีรีขันธ์ เกิดสถานการณ์ภัยแล้ง ตั้งแต่เดือนมีนาคม – สิงหาคม 66 สรุปพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้งและประกาศเขตให้ความช่วยเหลือที่ผ่านมาทั้งหมด 7 อำเภอ (อ.ปราณบุรี อ.เมือง อ.ทับสะแก อ.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย อ.สามร้อยยอด อ.หัวหิน) 30 ตำบล 211 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 20,467 ครัวเรือน 55,622 คน พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 16,986 ไร่ และขณะนี้พื้นที่ประสบภัยแล้งได้ยุติและเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว มูลค่าความเสียหายและผลกระทบ 2,665,740.76 บาท
                      สำหรับการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบ โดยผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ/ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดประจวบฯ ได้มอบหมายให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ในพื้นที่ได้แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยใช้รถบรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำ และปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านของท้องถิ่น
                      สำหรับพื้นที่เกินกำลังของ อปท.ได้มอบหมายให้ส่วนราชการระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับเขต สนับสนุนให้ความช่วยเหลือรถบรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำและเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วยหน่วยงาน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบฯ, โครงการชลประทานประจวบฯ, สำนักงานชลประทานที่ 14, สำนักงานแขวงทางหลวงประจวบฯ (หัวหิน), สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทประจวบฯ, ศูนย์กำลังสำรอง, ค่ายธนะรัชต์, องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบฯ, กองบิน 5, กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 147, สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7, ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ ตลอดถึงภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศลต่างๆและภาคประชาชน สรุปการให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เกิดสถานการณ์ ปรับปรุงแหล่งน้ำ 9 แห่ง รถบรรทุกน้ำจากทุกแห่งแจกจ่ายน้ำปริมาณน้ำ 21,586,000 ลิตร เครื่องสูบน้ำ 27 เครื่อง ปริมาณน้ำที่สูบได้ 1,187,870,500 ลิตร การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จังหวัด อำเภอ และ อปท.ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังครอบคลุมทุกพื้นที่
                   ทั้งนี้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดประจวบฯ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งที่ผ่านมา ตลอดถึงประชาชนทุกภาคส่วนจนสถาน การณ์เข้าสู่ภาวะปกติ และขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝน ขอให้ประชาชน ซ่อมสร้างภาชนะจัดเก็บน้ำประจำครัวเรือนเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ และให้ อปท. ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ตลอดถึงการปรับปรุงเพื่อการบริหารจัดการน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!