มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด พิธีไหว้ครูและรับนักศึกษาใหม่

มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด พิธีไหว้ครูและรับนักศึกษาใหม่

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

         วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. พระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธ.) เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2566 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด (มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด )โดยมี พระเทพวชิรวิมล, ดร. เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ.) พระปริยัติธีรวงศ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พระเมธีวัชราภรณ์, ผศ.ดร. รองอธิบดีวิทยาเขตร้อยเอ็ด พร้อมทั้ง ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี
            พระเมธีวัชราภรณ์, ผศ.ดร. รองอธิบดีวิทยาเขตร้อยเอ็ด กล่าวว่า มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมขึ้น ตามหลักปรัชญามหาวิทยาลัย คือ “ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา”โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้พระนักศึกษาและนักศึกษาได้ร่วมกิจกรรม และแสดงออกซึ่งความเคารพ กตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ ให้พระนักศึกษาและนักศึกษา ได้เชื่อมสัมพันธ์อันดี ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และเอื้อเฟื้อต่อกัน และเพื่อให้พระนักศึกษาและนักศึกษาได้สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างศรัทธาต่อสถาบัน กิจกรรมในครั้งนี้หลังจากเสร็จพิธีไหว้แล้ว คณาจารย์ และนักศึกษา ได้ร่วมปลูกต้นไม้มงคล ภายในบริเวณ มหาวิทยาลัย อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!