ประจวบคีรีขันธ์-อำเภอหัวหิน จัดกิจกรรมเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ครบรอบ 131 ปี

ประจวบคีรีขันธ์-อำเภอหัวหิน จัดกิจกรรมเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ครบรอบ 131 ปี

ภาพ-ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

              เมื่อวันที่ 10 ส.ค.66 นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน จ.ประจวบฯ เป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ครบรอบ 131 ปี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหัวหิน เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านที่ทุ่มเทเสียสละแรงกาย แรงใจ ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน
             โดยในช่วงเช้ามีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ/บวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พิธีทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล อ่านสารเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน และมอบประกาศเกียรติคุณแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2566 ระดับอำเภอ
               ในวันที่ 10 สิงหาคม 2435 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบล หมู่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ บ้านเกาะ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงถือเป็นจุดกำเนิดในการจัดตั้งสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
               ดังนั้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ รวมถึงเพื่อยกย่องเชิดชูการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”
             แม้การปกครองท้องที่ในระดับตำบลและหมู่บ้านจะเป็นหน่วยปกครองที่มีขนาดเล็กที่สุด แต่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าหน่วยการปกครองในระดับอื่น เนื่องจากตำบลและหมู่บ้านเป็นหน่วยปกครองที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน สามารถสะท้อนปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ถึงแม้บริบทของสภาพสังคม การเมืองการปกครองจะเปลี่ยนไป กำนันและผู้ใหญ่บ้านก็ยังคงเป็นฟันเฟืองสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชน จึงกล่าวได้ว่ากำนัน ผู้ใหญ่บ้านสามารถสร้างสังคมที่เข้มแข็งจากระดับฐานราก ให้ประชาชนมีความกินดี อยู่ดี หมู่บ้าน ตำบลมีความมั่นคงปลอดภัย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!