นครสวรรค์-สำนักงาน ป.ป.ท.เขต 6 อบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลต่อต้่นการทุจริต ให้เจ้าหน้าที่พนักงานส่วนท้องถิ่น

นครสวรรค์-สำนักงาน ป.ป.ท.เขต 6 อบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลต่อต้่นการทุจริต ให้เจ้าหน้าที่พนักงานส่วนท้องถิ่น

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

                 เมื่อเวลา 9:00 น. วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ ห้องแพลทตินั่ม ฮอลล์ โรงแรม แกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีพิธีเปิดการอบรม “หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” โดยมี นายสุภาพ ศิริผู้อำนวยการ ป.ป.ท. เขต 6 พิษณุโลก กล่าวเปิดงาน มี นายนนทพัฒน์ สิงห์ประยูร ผู้อำนวยการกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ป.ป.ท. เขต 6 กล่าวรายงาน
                 ต่อจากนั้นมีการบรรยายพิเศษ โดย นายปิยชาติ อ้นสุวรรณ์ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายป.ป.ท. จังหวัดนครสวรรค์ หลังจากนั้น เป็นการบรรยายพิเศษ หัวช้อ “บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท.” โดย นายสุภาพ ศิริ ผู้อำนวยการ ป.ป.ท.เขต 6 แล้วต่อด้วยการบรรยายหัวข้อ “กระบวนทัศน์หลักธรรมาภิบาลเพื่อการป้องกันการทุจริตและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต” โดย นายภาณุวัฒน์ สร้อยศรีสุข นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 6 (ปปท. เขต 6)
                 ช่วงบ่ายมีการการบรรยายหัวข้อ “กระบวนทัศน์หลักธรรมาภิบาลเพื่อการป้องกันการทุจริตและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต” โดย นายภาณุวัฒน์ สร้อยศรีสุข นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 6 (ปปท. เขต ) ต่อด้วยการบรรยายหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับ การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITAJ โดย นางขวัญฤทัย ฤทธิ์เรืองเดช เจ้าหนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ท.ประจำจังหวัดนครสวรรค์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!