ตาก-รองผู้ว่าฯเปิดงาน”อะโวคาโด”

ตาก-รองผู้ว่าฯเปิดงาน”อะโวคาโด”

ภาพ-ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

           สนง.พาณิชย์จังหวัดตาก นำกล่องบรรจุผลไม้ขนาดไม่เกิน 10 กิโลกรัม มาแจกฟรี บริการเกษตรกร ผู้ประกอบการ ที่ทำตลาดออนไลน์ ที่มางานนี้ และส่งไปรษณีย์ฟรีทั่วประเทศไทย
            เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ที่เวทีกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดเทศกาลอะโวคาโด ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระจังหวัดตาก โดยมีนายสัญญา เพชรเศษ นายอำเภอพบพระ และนายมณฑล สว่างนภาลัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา

            นายจิรัฐถิติกาล โพธิผบ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก น.ส.ธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย( ททท.) สำนักงานตาก น.ส.ปาริชาติ พงค์พันเทา พาณิชย์จังหวัดตาก ผอ.สถานีทดลองพืชสวนดอยมูเซอ ผอ.เกษตรที่สูง ตลอดจนส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมเปิดงานโครงการเทศกาลอะโวคาโด ตำบลรวมไทยพัฒนา ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 18-20 สิงหาคม 2566นี้
             แนวโน้มผลไม้อะโวคาโด ตลอดจนสินค้าเกษตรในพื้นที่ตำบลรวมไทยพัฒนา ได้รับความสนใจ และมีการปลูกและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการขยายกิ่งพันธุ์อย่างหลากหลาย นับว่าอะโวคาโด เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ทั้งด้านคุณค่าและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรได้อย่างเป็นดี มีตลาดรองรับและมีความต้องการของผู้บริโภคจำนวนมาก เพราะนอกจากจะทานผลสดแล้ว ยังนำมาแปรรูปเป็นอาหารได้อย่างหลากหลาย อำเภอพบพระ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ ของพืชผลทางการเกษตร และผลไม้อะโวคาโด รวมถึงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านเกษตรกรรม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมและซื้อสินค้า จึงมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิเช่น การประกวดต่างๆ การแข่งขันกีฬาสากล
การประดับตกแต่งจุดสำคัญภายในงาน เพื่อเป็นการกระตุ้นในผู้สนใจทั่วไปอยากเข้ามาเที่ยวชมในงาน รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมการตลาดสู่การจำหน่ายสินค้าในชุมชนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ จึงได้จัดโครงการเทศกาลอะโวคาโด ประจำปี 2566 ขึ้น
             โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอะโวคาโดคุณภาพสู่เกษตรกรผู้ปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่และช่องทางการจำหน่ายสินค้าการเกษตร สินค้า OTOP และสินค้าพื้นเมืองในชุมชนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลรวมไทยพัฒนามีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจการท่องเที่ยวการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาคการเกษตร ทั้งในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอพบพระ ตลอดจนภาคเอกชน ที่สนใจเข้าร่วมงาน เป็นอย่างดียิ่ง

            ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการปลูกอะโวคาโด ที่เป็นพืชเศรษฐกิจ กำลังได้รับความนิยม เพิ่มช่องทางในการจำหน่าย ผลผลิตและกล้าพันธุ์ โดยมีการนำผลอาโวคาโด้ จำนวนมากมาโชว์ พร้อมทั้งไอครีมรสอาโวคาโด้ด้วย โดยในงานจะมีการจัดการแข่งขัน,การแปรูปอาหารจากอะโวคาโด ประเภทอาหารคาว หวาน เปิดร้านจำหน่ายผลไม้อะโวคาโด,ต้นกล้าพันธุ์อาโวคาโด และสินค้าที่แปรรูปจากอะโวคาโด เช่น ไอศครีม แชมพู กับยาสระสระผมฯลฯ และชมสวนอะโวคาโด้ กิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย
           กิจกรรมจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ “เทคโนโลยีการผลิตอะโวคาโดคุณภาพ” โดยมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบ โปสเตอร์ เอกสารวิชาการ แผ่นพับ แสดงตัวอย่างต้นพันธุ์ดีและผลผลิตอะโวคาโด และให้บริการองค์ความรู้และรับปรึกษาแก้ไขปัญหาการผลิตอะโวคาโด โดยนักวิชาการเกษตร จัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม เช่น การสาธิตประกอบอาหาร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากอะโวคาโด และสาธิต “การตัดแต่งกิ่งและการขยายพันธุ์อะโวคาโดพันธุ์ดี” แก่เกษตรกรผู้สนใจ จัดกิจกรรมเสวนา ทิศทางการผลิตอะโวคาโดเพื่อการค้า โดยผู้ร่วมเสวนาจากภาครัฐและเอกชน มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฟังการเสวนาได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับทิศทางการผลิตเทคโนโลยีอะโวคาโดเพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะสม จัดกิจ กรรมประกวดผลผลิตอะโวคาโดของเกษตรกร โดยแยกเป็นประเภทผลสุก แบ่งการประกวดออกเป็น 5 ประเภท คือ ประเภทผลสุกสายพันธุ์พื้นเมือง ขนาดผลเล็ก ผลกลาง ผลใหญ่ ผลใหญ่พิเศษ และผลผลิตพันธุ์การค้า จัดตลาดนัดอะโวคาโด และผลผลิตเกษตร โดยให้เกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโด ออกร้านจำหน่ายผลผลิตอะโวคาโดและผลผลิตทางการเกษตร ผลิต ภัณฑ์แปรรูปของเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตร จัดทริปศึกษาดูงานแปลงผลิตอะโวคาโดเพื่อการส่งออก
            งานอะโวคาโด ประจำปี 2566 วันที่ 18-20 สิงหาคม 2566 ณ หน้าสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ได้รับความร่วมมือและสนับสนุน จากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 กรมวิชาการเกษตร อบต.รวมไทยพัฒนา และสมาคมผู้ประกอบการอะโวคาโดแห่งประเทศไทย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก ส่วนย่อย สถานีทดลองพืชสวนพบพระ ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ร่วมจัดงานเทศกาลวันอะโวคาโด ประจำปี 2566 ณ อบต. รวมไทยพัฒนา อีกทั้ง ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากเกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโด ในพื้นที่ และเจ้าของสวนอะโวคาโด ตลอดจนผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์อะโวคาโด เป็นอย่างดี

             น.ส.ปาริชาติ พงค์พันเทา พาณิชย์จังหวัดตาก กล่าวว่า วันนี้ในงานเทศกาลอะโวคาโด ณ. สำนักงานอบต.รวมไทยพัฒนา สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ใด้นำกล่องบรรจุผลไม้ขนาดไม่เกิน 10 กิโลกรัม มาแจกฟรี ให้กับผู้ที่มาเดินมาซื้อในงานและ บริการเกษตรกร ผู้ประกอบการ ที่ทำตลาดออนไลน์ ที่มางานนี้ และส่งไปรษณีย์ฟรีทั่วประเทศไทย

            นายสมยศ ดีบางเกษตรกรผู้ปลูกอะโวคาโด เจ้าของสวนสลินทิพย์ เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่า ตนเองปลูกอะโวคาโด จำนวน 15 ไร่ ปีนี้ผลผลิต อะโวคาโดพบพระ 08 และต้นพันธุ์อะโวคาโดพบพระ 08 ขายดีมาก และในช่วงเทศกาลอะโวคาโดตั้งแต่วันที่ 18-20 สิงหาคมสวนสิรินทิพย์ ตั้งบูธจำหน่ายในงาน
            นางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานตาก เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานเทศกาลอะโวคาโด ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2566 ขอเชิญชิม ชม ช้อป ในงานเทศกาลอะโวคาโด ณ สนามหน้าสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา ชมความหลากหลายของอะโวคาโด และการประกวดผลอะโวคาโด การแปรรูปอาหารจากอะโวคาโด ในงาน อำเภอพบพระถือเป็นเมืองหลวงอะโวคาโด ที่มีมากกว่า 100 สายพันธุ์และเป็นพื้นที่สูงจากระดับทะเล 600-800 เมตร ทำให้อะโวคาโดมีขนาดลูกโต รสชาดหอม มัน ไม่เหม็นเขียว ททท. สำนักงานตาก ขอเชิญชวนชาวตาก และนักท่องเที่ยวมาร่วมงานเทศกาลอะโวคาโด 1 ปี จัดครั้งเดียว ที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!