สตูล-ศรชล.จัดสัมมนาสร้างความตระหนักรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สตูล-ศรชล.จัดสัมมนาสร้างความตระหนักรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ภาพ-ข่าว:ชิดชนก พุดทอง

             วันนี้ (2 ก.พ. 66) ที่สตารินทร์ รีสอร์ท อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูล ร่วมกับ ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสตูล ศรชล.ภาค ๓ จัดการสัมมนาสร้างความตระหนักรู้ ในหัวข้อ “การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” ในพื้นที่จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีนาวาเอกแสนย์ไท บัวเนียม รองผอ.ศรชล. จ.สตูล เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ พร้อมด้วยบุคลากรหน่วยงานของรัฐ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูล เข้าร่วมกว่า 50 คน
             ภายในกิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้ออำนาจหน้าที่ของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และอำนาจหน้าที่ของศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ โดยนาวาเอก แสนย์ไท บัวเนียม รองผอ.ศรชล. จ.สตูล , การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล วิทยากรจากหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือ เกาะหลีเป๊ะ , การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วิทยากรจากศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล และการทำประมงผิดกฎหมาย วิทยากรจากหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ (สตูล) และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 25 (เจ๊ะบิลัง สตูล)
             สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ฯ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในบทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดสตูล ความสำคัญของผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สิทธิอธิปไตย และสิทธิในการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรในเขตทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เกิดความยั่งยืน และเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และปลูกจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรของชาติ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการช่วยกันดูแลรักษาทรัพยา กรทางทะเลและชายฝั่งของจังหวัดสตูล โดยการใช้อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดสตูล ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดสตูลให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!