กาญจนบุรี-ผู้ว่าฯจัดพิธีทรงไถ่กระบือเป็นพุทธบูชา

กาญจนบุรี-ผู้ว่าฯจัดพิธีทรงไถ่กระบือเป็นพุทธบูชา

ภาพ-ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

            วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ วัดเขากาญจนาเขต หมู่ที่ 6 ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมพลเอกศิวะ ภระมรทัต รองหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายอำนวยการโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย ได้ร่วมจัดพิธีพระราชทานกระบือทรงไถ่ชีวิตถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อพระราชทานแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
             โดยมี นายวิชัย ปัทมวิภาค นายอำเภอเลาขวัญ กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงสภาพพื้นที่และการประกอบอาชีพของประชาชนซึ่งส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เนื่องจากพื้นที่อำเภอเลาขวัญประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ อาชีพการเลี้ยงโค-กระบีอจึงเป็นทางเลือกของเกษตรกรในพื้นที่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากอำเภอเลาขวัญมีอาหารโค-กระบือ เช่น มันสำปะหลัง หญ้า อ้อย ทั้งนี้ อำเภอได้สนับสนุนโครงการต่างๆ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ เช่น โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ด้วยร่วมมือและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน ตลอดจนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ให้การสนับสนุนในทุกๆ ในวันนี้จึงเป็นโอกาสอันดีของเกษตรกรอำเภอเลาขวัญ ที่ได้รับโอกาสรับพระราชทานกระบือทรงไถ่ชีวิต ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชาเพื่อพระราชทานแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมอบกระบือให้แก่เกษตรกรอำเภอเลาขวัญ จำนวน ๑๑ รายๆ ละ ๒ ตัว รวมกระบือพระราชทาน จำนวน ๒๒ ตัว
            ด้านนายสามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ได้กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการส่งเสริมการเลี้ยงกระบือในพื้นที่อำเภอเลาต่อพลเอกศิวะ ภระมรทัต รองหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายอำนวยการโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย โดยกรมปศุสัตว์มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพันธุ์กระบือให้มีคุณภาพและลักษณะที่ดีขึ้น เป็นศูนย์กระจายพันธุ์กระบือไปสู่เกษตรกรที่สนใจรวมไปถึงการรักษาภูมิปัญญาในการฝึกกระบือใช้งานด้านการเกษตร และต่อยอดของการนำกระบือมาเป็นตัวขับเคลื่อน การทำเกษตรทฤษฎีใหม่หรือโคกหนองนา ให้เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และเป็นสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยเลาขวัญปัจจุบันกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยเลาขวัญ มีสมาชิกจำนวน ๒๔ ราย และมีกระบืออยู่ในกลุ่ม ๗๒ ตัว
           หลังจากนั้นร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานในพิธีได้กล่าวชื่นชมความสำเร็จของโครงการต่างๆที่หน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนที่ได้ดูแลความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และให้เกษตรกรที่ได้รับพระทานกระบือทรงไถ่ชีวิต 22 ตัว ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อพระราชทานแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงมีพระเมตตาดูแลทุกข์สุขของราษฎรมาโดยตลอด
            จากนั้นร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบกระบือทรงไถ่ชีวิต 22 ตัว ให้กับเกษตรกรที่ได้รับเลือก 11 ราย และได้ร่วมกับพลเอกศิวะ ภระมรทัต รองหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายอำนวยการโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย คล้องพวงมาลัยและป้อนหญ้าให้กระบือทรงไถ่ชีวิตถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อพระราชทานแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!