ร้อยเอ็ด-รมว.กระทรวงศึกษาธิการ เปิดการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70

ร้อยเอ็ด-รมว.กระทรวงศึกษาธิการ เปิดการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

              เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 19.00 น. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ลานสาเกตนคร หน้าหอโหวด 101 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ และดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ดร.อดุลย์ศักดิ์ บุญอเนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ผู้บริหารสถานศึกษา นักวชาการศึกษาส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก
                ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพฯ ภายใต้แนวคิด “หัตถกรรมศิลป์ล้ำสมัย เทคโนโลยีไทยล้ำหน้า สืบสานภูมิปัญญา ไทยก้าวหน้าสู่สากล” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการจัดการศึกษาทั้ง ระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษาใน 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนมาถูกทางและมีความสอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างดี โดยจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ แบ่งการแข่งขันเป็นระดับปฐมวัย – ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับการศึกษาพิเศษ แบ่งเป็นกลุ่มสาระต่าง ๆ กว่า 200 กิจกรรม อาทิ คณิตศาสตร์ ศิลปะ-ทัศนศิลป์ คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น ส่วนสนามการแข่งขันฯ ครอบคลุมทั้ง 20 อำเภอ โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2566
                  นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เป้าหมายสูงสุดของการศึกษา คือ การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา จึงเป็นหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ต้องจัดหาประสบการณ์ที่ดี ให้แก่ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติและถึกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในแสดงออกในทางที่ดี ทั้งในและ นอกสถานศึกษา การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นับว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งที่สะท้อนให้เห็นด้านต่าง ๆ แสดงถึงความสามารถของนักเรียนในด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การให้เกียรติผู้อื่นโดยมิได้มุ่งผลการแข่งขันอย่างเดียว นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมจำนวนมาก ทั้งระดับโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด จนถึงระดับภาค
                   การจัดงานในครั้งนี้ภายใต้ หัตถกรรมศิลป์ล้ำสมัย เทคโนโลยีไทยล้ำหน้า สืบสานภูมิปัญญา ไทยก้าวหน้าสู่สากล โดยผ่านกิจกรรมการแข่งขัน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ของแต่ละภูมิภาคและการส่งเสริม SOFT POWER ในบริบทของแต่ท้องถิ่น ผ่านรูปแบบต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าการจัดการศึกษาทั้ง ระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษาใน 60 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนมาถูกทางและมีความสอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
                   สำหรับงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดขึ้นในนามกระทรวงศึกษาธิการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงริเริ่มการจัดงานศิลปหัตถกรรมสืบสานถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง และสานต่อเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาที่มุ่งหวังให้การจัดงานศิลปหัตถกรรมของนักเรียน เป็นเวทีให้นักเรียนแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ พัฒนาทักษะด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ และทักษะชีวิต โดยการจัดงานได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันให้เป็นปัจจุบัน ไม่เน้นที่การแพ้ ชนะ แต่เน้นการพัฒนา การแสดงออกให้เต็มกำลัง ให้เกียรติกับตนเอง และเพื่อนที่ร่วมกิจกรรม รวมถึงการพัฒนาความสามารถในการควบคุมตนเองในสถานการณ์นั้นๆ สอดรับกับนโยบายและบริบทการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และมีการให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ของแต่ละภูมิภาค และการส่งเสริม SOFT POWER ในบริบทของแต่ละท้องถิ่น ผ่านการแสดงในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการนำเสนอนิทรรศการที่มีชีวิต

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!