ประจวบคีรีขันธ์-ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลเมืองหัวหิน ครั้งที่ 2/2566

ประจวบคีรีขันธ์-ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลเมืองหัวหิน ครั้งที่ 2/2566

ภาพ/ข่าว:ชำนาญ พึ่งเจาะ

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลเมืองหัวหิน ครั้งที่ 2/2566

        เวลา 9.00 น.วันที่ 30 มกราคม 66 ที่ห้องประชุมพูลสุข เทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายอติชาติ ชัยศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินเป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลเมืองหัวหิน ครั้งที่ 2/2566โดยมี นายเจนวิท ผลิศักดิ์ สาธารณะสุขอำเภอ นางสุมนา สันทัดงาน พยาบาลวิชาชีพ รพ.หัวหิน พต.(หญิง)สรณี อิ่มฤทธิ์ธา พยาบาลวิชาชีพ เทศบาลเมืองหัวหินและคณะกรรมการ สมาชิกสภาเทศบาล กลุ่มชมรม เข้าร่วม


         โดยสรุปยอดเงินงบประมาณกองทุนฯ ประจำปี 2566 เหลือ ทั้งหมด 1.6 ล้าน(หนึ่งล้านหกแสนบาทเศษ) ซึ่งในต้นปีนี้ก็มีโครงการต่างๆ เสนอเข้ามาขอรับการช่วยเหลือเช่น กิจกรรมส่งเสริมการป้องกันโรค กิจกรรมส่งเสริมป้องกันโรคกลุ่มประชาชน และส่งเสริมป้องกันโรคกลุ่มหน่วยบริการต่างๆ
1.โครงการจัดฝึกอบรมนักเรียนเยาวชนทางด้าน เพศสัมพันธ์ ยาเสพติด ปัญหาทางสังคม 2.5 แสนบาท(สองแสนห้าหมื่นบาทเศษ)
2.จัดอบรมสัมนา ทำกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุ (วัยสดใส) 2.2 แสนบาท(สองแสนสองหมื่นบาทเศษ)
3.จัดทำโครงการเรียนรู้พืชสมุนไพรไทยในเมืองหัวหินให้กับกลุ่มนักเรียน กศน. 3.5 หมื่นบาท(สามหมื่นห้าพันบาท)
โดยทั้ง 3 โครการนี้ทางคณะกรรมการเห็นชอบให้ดำเนินตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงมิถุนายน 66 และให้มีการปรับรูปแบบของโครงการให้สอดคล้องกับการขอใช้เงินงบประมาณกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพฯ เนื่องจาก ถ้าผิดในหลักการทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)ตรวจสอบแล้วจะทำให้เกิดปัญหาตามมาในการเบิกจ่าย.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!