สระบุรี-พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดสมุหประดิษฐาราม

สระบุรี-พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดสมุหประดิษฐาราม

ภาพ-ข่าว:สมภพ พิมมะศร

       กระทรวงพาริชย์ และคณะข้าราชการ อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน นำไปถวาย ณ พระอารามหลวง วัดสมุหประดิษ ฐาราม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ได้เงินปัจจัย เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธ<โดยเสด็จพระราชกุศล รวม 4,445,000 บาท
       วันที่ 11 ตุลาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้ นายวีรศักดิ์ หวังคุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ คณะข้าราชการ นำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ วัดสมุหประดิษฐาราม ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยมี นาย ชัยวัฒน์ พงษ์บุญ นายอำเภอเสาไห้ พร้อมด้วย ข้าราชาการ พี่น้องประชาชนจังหวัดสระบุรี ร่วมถวายผ้าพระกฐินในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ เพื่อเป็น การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,445,000 บาท
       วัดสมุหประดิษฐาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวง ประมาณ ปี 2400 เจ้าพระยานิกรบดินทร์ มหินทรมหากัลยาณมิตร (โต กัลยาณมิตร) ขณะดำรงตำแหน่งที่สมุห์นายกตอนปลายรัชกาลที่ 3 และต้นรัชกาลที่ 4 เป็นผู้สร้างวัด เมื่อสร้างเสร็จแล้ว ได้น้อมเกล้า ฯ ถวายเป็นพระอารามหลวง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนามว่า “วัดสมุหประดิษฐาราม” มี โบราณสถานและโบราณวัตถุภายในวัดได้แก่ พระอุโบสถ ลักษณะทรงไทยเฉลียง 2 ชั้น มีช่อฟ้าใบระกาหางหงส์ หน้าบันเป็นปูนปั้นสัญลักษณ์ตราแผ่นดินรัชกาลที่ 3 ประดับลวดลายดอกไม้และสิงห์ อันเป็นสัญลักษณ์กระทรวงมหาดไทย ทั้งสองด้าน ภายในมีจิตรกรรมฝาผนัง มีกำแพงแก้วและซุ้มล้อมรอบทั้งสี่ด้าน พระประธานภายในพระอุโบสถเป็นพระหล่อ ลงรักปิดทองปางมารวิชัยสมัยสุโขทัย มีพระอัครสาวกหล่อลงรักปิดทองนั่งพับเพียบประนมมืออยู่เบื้องซ้ายและเบื้องขวาพระเจดีย์หนึ่งองค์สร้างพร้อมพระอุโบสถอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของวัด
        วัดสมุหประดิษฐาราม ปัจจุบันมี พระครูสุธีปริยัติยากร เป็นเจ้าอาวาส ตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ที่ 7 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม (แผนกธรรมและแผนกบาลี) และได้จัดส่งพระภิกษุไปสอนจริยธรรมในโรงเรียนต่างๆเป็นประจำ ได้เผยแพร่กิจการศาสนา เช่น การอบรมแก่ประชาขนอุบาสกอุบาสิกา ครูอาจารย์ นักเรียน ข้าราชการทหารตำรวจ ด้วยการบรรยายธรรม ปาฐกถาธรรม แสดงธรรมเทศนา อภิปรายธรรม รวมทั้งส่งเสริมการสวดอภิธัมมัตถสังคหะ และสวดพระมาลัยตามแบบฉบับหลวง เพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม อีกทั้งเคยเป็นสถานที่สำหรับประชุมของข้าราชการจังหวัดสระบุรี เพื่อทำพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา และเคยเป็นที่ตั้งสำนักงานของเจ้าคณะเมืองสระบุรีของคณะสงฆ์ด้วย
        สำหรับการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่กระทรวงพาณิชย์ ถวาย ณ วัดสมุหประดิษฐาราม ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,445,000 บาท ถวายจตุปัจจัยและมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนปริยัติธรรม 10,000 บาท โรงเรียนประถม และโรงเรียนมัธยม ในเขต อ.เสาไห้ จ.สระบุรี มอบให้ 3 โรงเรียน โรงเรียนละ 10,000 บาท

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!