ร้อยเอ็ด-ขับเคลื่อนการยกระดับและขับเคลื่อนการพัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวสามเหลี่ยมสาเกตนคร

ร้อยเอ็ด-ขับเคลื่อนการยกระดับและขับเคลื่อนการพัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวสามเหลี่ยมสาเกตนคร

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 24 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการยกระดับและขับเคลื่อนการพัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวสามเหลี่ยมสาเกตนคร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
          นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2566 – 2570(ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเด็นการพัฒนาที่ 6 เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวการค้า การลงทุน และการบริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในมิติต้านต่างๆ ตลอดจนนำต้นทุนทางประเพณี วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมาเชื่อมโยงเป็นเส้นทางและจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด เพื่อให้จังหวัดเป็นเป้าหมายการเดินทาง การท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญคือการยกระดับและพัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวสามเหลี่ยมสาเกตนคร โดยได้พิจารณาขับเคลื่อนการ การยกระดับและขับเคลื่อนการพัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวสามเหลี่ยมสาเกตนคร การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ให้เป็นที่รู้จักปละสามารเข้าถึงได้ง่าย สะดวก

          นายบรรจง โฆษิตจิรนันนท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อปี 2559 ให้เชื่อมโยงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย บ่อพันขัน อำเภอหนองฮี พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือ หอโหวด 101 อำเภอหนองพอก แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล และอำเภอธวัชบุรี แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย ซึ่งทุกแห่งในปัจจุบันนี้ยังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก แต่บางแห่งอาจจะยังรอการบริหารจัดการในด้านการให้บริการนักท่องเที่ยวให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น สำหรับอ่างเก็บน้ำธวัชชัยจะได้มีการพัฒนาก้าวสู่อ่างเก็บน้ำธวัชชัยเมืองใหม่ มีโครงการก่อสร้างพุทธมณฑลร้อยเอ็ด และกการสร้างเส้นทางเชื่อมโยงทางการค้ากับจังหวัดมุกดาหาร ในอนาคตต่อไป นอกจากนี้ยังคงมีการพิจารณาแผนงาน/โครงการ ปรับปรุงเส้นทางในพื้นที่ท่องเที่ยว อำเภอโพธิ์ชัย อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!