นครสวรรค์-สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏ ประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก

นครสวรรค์-สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏ ประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 23 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี เนรมิต ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ ห้องประชุมกาฬพฤกษ์ อาคาร 9 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อาจารย์เอกวิทย์ สิทธิวะ อาจารย์วรชนันท์ ชูทอง รองผู้อำนวยการสำนักฯ นายธรรมนูญ จูฑา รักษาการหัวหน้าสำนักฯ นางสาวอรอุมา ยองคำกาด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายชาติชาย เกียรติพิริยะ ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยในการประชุมมีวาระที่สำคัญคือ 1. การพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2567 , 2. การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ 2557 โดยมีการกำหนดยุทธศาสตร์ในภาพรวม พร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัดเพื่อการกำกับติดตามและประเมินความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 กลยุทธ์ จำนวน 13 ตัวชี้วัด การดำเนินการที่ผ่านมาบรรลุค่าเป้าหมายจำนวน 10 ตัวชี้วัด ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมายอีก 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 76.92 , 3. การวิเคราะห์ภารกิจหน่วยงานและทบทวนโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จากเดิมมี 3 หน่วยงาน แต่ในการบริหารจัดการที่ผ่านมาพบว่า ควรมีการเพิ่มหน่วยงานขึ้นเพื่อให้การบริหารจัดการ เป็นไปได้อย่างดีมีคุณภาพและเป็นระบบดังนี้คือ 3.1 กลุ่มงานบริหารจัดการสำนักงานผู้อำนวยการ 3.2 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 3.3 กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ และเพิ่มกลุ่มงานที่ 3.4 ขึ้นมาคือ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะต้องนำเสนอไปตามลำดับชั้นเพื่อขอการอนุมัติเพิ่มกลุ่มงานที่ 4
          ในที่ประชุมมีการสอบถามถึงเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มกลุ่มงานที่ 4 รวมทั้งเมื่อเพิ่มขึ้นแล้วมีภาระงานอะไร และเป็นประโยชน์อย่างไรในการบริหารจัดการ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้เพิ่มกลุ่มงานที่ 4 คือกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปิดประชุมเวลา 15:45 น.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!