อำนาจเจริญ-จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อำนาจเจริญ-จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภาพ/ข่าว:ทิพกร หวานอ่อน

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (21 เมษายน 2567) ณ วัดสำราญนิเวศ (พระอารามหลวง) ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ พระครูถาวรศาสนคุณ เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีปลงผมนาค ที่จะบรรพชาตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จำนวน 73 นาค โดยมี นางอุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์ ปลัดจังหวัดอำนาจเจิญ นายภูษิต น้อยโสภากุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมในพิธี ในการนี้ นางขนิษฐา แห่งธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว
          ด้วยในปีพุทธศักราช 2567 นับเป็นช่วงระยะเวลาอันเป็นมหามงคล เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง รัฐบาลจึงเห็นสมควรดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวาระสำคัญดังกล่าว กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดทำโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2567 รวม 17 วัน ซึ่งเป็นโครงการที่กำหนดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศได้แสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวทีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการเข้าร่วมในการบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงได้รับความรู้ในเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ตลอดจนพ่อแม่ ผู้ปกครอง และพุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสร่วมบำเพ็ญกุศล ได้เกิดความรัก ความผูกพัน ความใกล้ชิดกับวัดและศาสนา รวมถึงเป็นการสร้างความรักและความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
          ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน ผู้ปกครอง และพุทธศาสนิกชน ได้มีส่วนร่วมบำเพ็ญกุศล เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน อีกทั้งให้เด็กและเยาวชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด และเพื่อให้เด็กและเยาวชน นำหลักธรรมตามพระพุทธศาสนามาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศ ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 หรือมีอายุ ระหว่าง 12 – 19 ปี โดยจังหวัดอำนาจเจริญ กำหนดจัดพิธีบรรพชา ณ วัดสำราญนิเวศ (พระอารามหลวง) ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2567 รวม 17 วัน ในวันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2567 จะเป็นพิธีบรรพชาสามเณร และในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 จะมีพิธีมอบวุฒิบัตรและลาสิกขา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!