ร้อยเอ็ด-พมจ. ขับเคลื่อนการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR)

ร้อยเอ็ด-พมจ. ขับเคลื่อนการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR)

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 6 มีนาคม 2567 ที่ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ (CSR) เข้าร่วมประชุม โดยมี นายเรืองศักดิ์ รัตนโภคาสถิต เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2567 โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
          นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นตัวแทนของกระทรวงในระดับจังหวัด ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ และส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
          ทั้งนี้ การขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วยการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดร้อยเอ็ด แผนปฏิบัติการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2567 นอกจากนี้ ยังได้ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบ การเสนอชื่อศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัด เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดดีเด่น รวมถึงการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ขับเคลื่อนงานของศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดร้อยเอ็ด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!