ร้อยเอ็ด-จัด “มหกรรมการออม 50 ปี ทุนชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” สร้างความตระหนักในการออม

ร้อยเอ็ด-จัด “มหกรรมการออม 50 ปี ทุนชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” สร้างความตระหนักในการออม

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 6 มีนาคม 2567 ที่ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด อ่านสารอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสวันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ครบรอบ 50 ปี วันที่ 6 มีนาคม 2567 และเป็นประธานเปิดโครงการ “มหกรรมการออม 50 ปี ทุนชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (ส่วนภูมิภาค)” เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวคิดการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต รวมถึงสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออม พร้อมพบปะมอบแนวทางให้กับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มอบเกียรติบัตรแก่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิตที่ประสบผลสำเร็จ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย โดยมี นางราณี วงศ์ลุน พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มองค์กร ภาคีเครือข่าย และภาคเอกชน เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้
          กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในชนบทรวมตัวกันระดมเงินออม เพื่อจัดตั้งกองทุนของชุมชนในรูป “กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ วันที่ 6 มีนาคม 2517 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นองค์กรการเงินสำคัญของชุมชน โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ส่งเสริมให้ประชาชนมารวมตัวกันออมเงินตามศักยภาพของตนเอง เป็นการสร้างหลักประกัน สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สมาชิกในครัวเรือนและช่วยเหลือคนในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน และการมีความรู้ควบคู่คุณธรรม โดยยึดหลักคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจกัน และความไว้วางใจกัน ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาคนในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีการดำเนินชีวิตและเรียนรู้การทำงานร่วมกันในรูปแบบ “กระบวนการกลุ่ม” และใช้”สัจจะออมทรัพย์” เป็นเครื่องมือในการสร้างวินัยการออมของสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างสะดวก และนำเงินออมสะสมรวมกันเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เกิดเป็นกองทุนภายในชุมชน สามารถใช้เป็นแหล่งทุนในการสนับสนุนการประกอบอาชีพภายในหมู่บ้านของตนเองได้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!