ชุมพร-รมว.อุตสาหกรรม เดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรม SME D Bank รื้อ ลด ปลด สร้าง ยกระดับ เอส.เอ็ม.อี.สมุนไพร

ชุมพร-รมว.อุตสาหกรรม เดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรม SME D Bank รื้อ ลด ปลด สร้าง ยกระดับ เอส.เอ็ม.อี.สมุนไพร

ภาพ/ข่าว:ทีมข่าวเฉพาะกิจจังหวัดชุมพร

          เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (5 มี.ค.67) ณ หอประชุมอรุโนทัย ร.ร.ทุ่งตะโกวิทยา น.ส. พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รมว.อุตสาหกรรม เดินหน้าโมเดลความสำเร็จ ดีพร้อม ด้วยการจับมือ SME D Bank ขยายเครือข่าย DIPROM Connection พร้อมชู “รื้อ ลด ปลด สร้าง” หนุน เอส.เอ็ม.อี. สมุนไพรใน จ.ชุมพร โดยมี นายภาสกร ชัยรัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวรายงานโครงการฯ พร้อมด้วย นายสุพล จุลใส สส.ชุมพร เขต 3 นายวิชัย สุดสวาทดิ์ สส.ชุมพร เขต 1 นายสันต์ แซ่ตั้ง สส.ชุมพร เขต 2 นายนพพร อุสิทธิ์ นายกฯ อบจ.ชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนผู้นำในพื้นที่ อ.ทุ่งตะโก อ.หลังสวน อ.ละแม และ อ.พะโต๊ะ และแม่บ้าน อสม.เข้าร่วมใน “โครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน ในหลักสูตร การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรท้องถิ่น” กว่า 300 คน ร่วมให้การต้อนรับ
          น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รมว.อุตสาหกรรม กล่าวว่า หลักสูตร “การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรท้องถิ่น” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาและยกระดับประเทศให้เป็นประเทศรายได้สูง มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง เป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับเศรษฐกิจไทยในอนาคต โดยการส่งเสริมเศรษฐกิจ ทั้มุ่นเน้นระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้ อันจะช่วยก่อให้ยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้น และแก้ไขปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ ความไม่เสมอภาคทางสังคม เป็นความคาดหวังในการที่จะแก้ไขความยากจนอย่างถูกต้องและมีความยั่งยืน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง กระทรวงอุตสาหกรรมได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและวางรากฐานในทุกพื้นที่ ให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง กระจายรายได้ให้กับทุกสังคมและชุมชน ให้เป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการประกอบธุรกิจท้องถิ่นมาแปรรูปในเชิงอุตสาหกรรม การผนวกับการใช้อุตสาหกรรมให้เข้ากับวิถีชุมชนได้อย่างยั่งยืน
          การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร“การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรท้องถิ่น” โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดขึ้นในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ ให้มีความเข้มแข็งมีศักยภาพในการแข่งขัน พัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มทักษะให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงยกระดับความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น และต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ ในระดับท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี และขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมผลักดันจัดกิจกรรมในวันนี้ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนให้สู่ความยั่งยืนสืบไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!