ปทุมธานี-สพม.จับมือหลายภาคส่วน MOU คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ปทุมธานี-สพม.จับมือหลายภาคส่วน MOU คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ภาพ/ข่าว:ทีมข่าวเฉพาะกิจจังหวัดปทุมธานี

          วันที่ 5 มีนาคม 2567 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี (สพม.) ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ดร.หฤทัย บุญประดับ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) การป้องกันและดูแลช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยต่อนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี โดยได้การประชุมหารือร่วมกัน จากนั้นร่วมลงนามความร่วมมือระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี กับ ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี , สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี , องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี , สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี , สมาคมนักข่าวจังหวัดปทุมธานี และมูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดปทุมธานี
          ดร.หฤทัย บุญประดับ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี กล่าวว่า โดยทุกฝ่ายมีเจตนารมณ์ร่วมกันเพื่อคุ้มครอง ดูแลนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีให้มีความปลอดภัยในทุกมิติและมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เข็มแข็ง ร่วมกันสร้างภาคีเครือข่ายในการ “ป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม” ในการดูแลความปลอดภัยแก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน , ร่วมกันพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับกลไกระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข็มแข็งและมีประสิทธิภาพ , ร่วมกันคิดค้น หาวิธีการ แนวทางการป้องกัน สร้างภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากกลุ่มภัยต่าง ๆ ได้แก่ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ อาทิเช่น การล่วงละเมิดทางเพศ การทะเลาะวิวาท การกลั่นแกล้งรังแก การชุมนุมประท้วงและการจลาจล การก่อวินาสกรรม การระเบิด สารเคมีและวัตถุอันตรายและการล่อลวง ลักพาตัว , ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ อาทิเช่น ภัยธรรมชาติ ภัยจากอาคารเรียน สิ่งก่อสร้าง ภัยจากยานพาหนะ ภัยจากการจัดกิจกรรม และภัยจากเครื่องมืออุปกรณ์ , ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ อาทิเช่น การถูกปล่อยปละ ละเลย ทอดทิ้ง การคุกคามทางเพศ และการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสังคม , ภัยที่เกิดจากผลกระทบทางสุขภาวะทางการและจิตใจ อาทิเช่น ภาวะจิตเวช ติดเกม ยาเสพติด โรคระบาดในมนุษย์ ภัยไซเบอร์ การพนัน มลภาวะเป็นพิษ โรคระบาดในสัตว์ และภาวะทุพโภชนาการร่วมกันดูแล ค้นหา เฝ้าระวัง บำบัดรักษา และคุ้มครองความปลอดภัย ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข ร่วมกันสื่อสาร ประสานงาน ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับไวและทันท่วงที โดยเราหวังอย่างยิ่งว่าการร่วมลงนาม MOU ในครั้งนี้จะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะทำให้เด็กได้รับโอกาสที่แท้จริง.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!