ประจวบคีรีขันธ์-พลักดันเพาะแตนเบียนปราบศตรูมะพร้าวลดการใช้สารเคมี

ประจวบคีรีขันธ์-พลักดันเพาะแตนเบียนปราบศตรูมะพร้าวลดการใช้สารเคมี

ภาพ/ข่าว:เอกภพ วงษ์ประเสริฐ

          วันที่ 5 มี.ค.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดประจวบฯ นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมนายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบฯและชุดคณะทำงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบฯ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่จังหวัดประจวบฯร่วมกัน โดยมีหน่วยงานเกษตรจังหวัดฯบรรยายสรุปข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรในพื้นที่ การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐฯ และปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนของกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งข้อพิพาทในระบบเกษตรพันธสัญญา เพื่อเป็นการพิจารณาหาแนวทางการช่วยเหลือ โดยที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานร่วมกัน ในการช่วยแก้ไขปัญหาและควบคุมการนำเข้าสินค้าด้านการประมงจากประเทศเพื่อนบ้าน และปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ทางการเกษตร รามทั้งปัญหาการระบาดของศตรูมะพร้าว พร้อมติดตามผลการดำเนินงานของภาครัฐฯ ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
          จากนั้นคณะทำงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ศูนย์จัดการศตรูพืชชุมชน บ้านหนองไทร หมู่ 6 ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด เพื่อติดตามการดำเนินงานของกลุ่มชาวบ้านในการจัดการกับศตรูมะพร้าว โดยการเพาะเลี้ยงแตนเบียนเพื่อควบคุมแมลงดำหนามมะพร้าว ซึ่งกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันเพาะเลี้ยงแตนเบียนตามคำแนะนำของเกษตรจังหวัดฯ ให้เป็นทางเลือกอีกทางในการกำจัดศตรูมะพร้าว โดยหลีกเลี่ยงการใช้ยาฆ่าแมลง ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว จากผลสรุปของชาวบ้านในการดำเนินงานพบว่าการเพาะเลี้ยงแตนเบียนอย่างจริงจังเพื่อให้ไปกำจัดแมลงดำหนามในมะพร้าว ได้ผลดีเกินคาดหยุดการเติบโตของแมลงศตรูพืชดีกว่าการใช้ยาฆ่าแมลงฉีดพ่นอยู่ตลอดเวลา ผลการปฏิบัติเป็นที่น่าพอใจของชาวบ้าน จึงมีการรามตัวกันในชุมชนเพื่อวางแผนในการแบ่งหน้าที่ทำงานร่วมกันให้เกิดผลสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์แตนเบียนเพื่อนำไปกำจัดศตรูพืชในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงต่อไป

          ด้านนายวิชิต ประธานกรรมการยุทธศาสตร์ฯเปิดเผยว่า หลังจากเสร็จจากการประชุมได้ร่วมกันลงพื้นที่บ้านหนองไทร หมู่ 6 ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด เป็นศูนย์จัดการศตรูพืชชุมชน เข้าชมพื้นที่สวนมะพร้าวที่มีปัญหาการระบาดของแมลงดำหนามที่ส่งผลให้มะพร้าวยืนต้นตาย โดยทางชุมชนในพื้นที่มีการรวมตัวช่วยกันเพาะเลี้ยงแตนเบียนตามคำแนะนำของเกษตรจังหวัดฯ เมื่อตัวอ่อนโตเต็มที่จึงปล่อยออกไปกำจัดแมลงดำหนามและหนอนหัวดำที่เข้ามาทำลายมะพร้าวซึ่งเป็นผลผลิดหลักของจังหวัดฯ เป็นการปราบศตรูพืชแบบธรรมชาติ แตนเบียน 1 กล่อง สามารถใช้กำจัดหนอนหัวดำได้ 5 ไร่ โดยทั้งอำเภอสามร้อยยอดมีเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวประมาณ 7,000 ไร่ การควบคุมการระบาดสามารถทำได้ดี โดยมีการระบาดเพียงแค่ประมาณ 5% เท่านั้น และที่หน้าประทับใจคือการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนโดยการรวมตัวกันมีการจัดประชุมร่วมกันและเพาะเลี้ยงแตนเบียนเพื่อแจกจายนำไปปลอยในสวนมะพร้าวจนได้ผลดี ทำให้หมู่บ้านข้างเคียงสนใจเข้ามาร่วมศึกษาวิธีการเพาะเลี้ยง ซึ่งเป็นการกำจัดแมลงดำหนามโดยวิธีธรรมชาติ โดยไม่ต้องพึ่งพายาฆ่าแมลงซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวได้ โดยในเรื่องนี้ทางคณะทำงานฯจะรายงานไปยังรัฐมนตรีทราบ เพื่อหาแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการขยายองค์ความรู้เรื่องการเพาะแตนเบียนให้ไปกำจัดศัตรูมะพร้าวในพื้นที่อื่นที่ยังมีปัญหาการระบาดอย่างต่อเนื่อง นายวิชิตกล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!