ร้อยเอ็ด-จัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ร้อยเอ็ด-จัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2567 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้อบรม เข้าร่วมฯ
          นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่วว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีภารกิจขับเคลื่อนงานที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาลในหลายโครงการ/กิจกรรม โดยร่วมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและภาคส่วนต่าง ๆ ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชน ทำหน้าที่เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเนื่องจากเป็นรากฐานการพัฒนาในระบอบประชาธิปไตยและเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดในชุมชนท้องถิ่น จึงเป็นความคาดหวังของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ ในการให้บริการสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้มีความรู้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!