อำนาจเจริญ-ประชุมและร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

อำนาจเจริญ-ประชุมและร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประเมินการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ภาพ/ข่าว:นายทิพกร หวานอ่อน 

          ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567 พร้อมทั้งร่วมลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ITA ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการส่วนภูมิภาค นายอำเภอ และผู้บริหารท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และผู้บริหารท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
          จังหวัดอำนาจเจริญ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA )ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในภาพรวมของการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และการขับเคลื่อนตัวชี้วัดของรองผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนที่ 2 คือ ตัวชี้วัดบังคับ ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อน เพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้กำหนดจัดพิธีลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ITA) ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการส่วนภูมิภาค นายอำเภอ และผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการประเมินคุณธรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้นในวันนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!