บุรีรัมย์-พมจ. จัดกิจกรรม “รวมพลัง CSR สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน @Buriram”

บุรีรัมย์-พมจ. จัดกิจกรรม “รวมพลัง CSR สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน @Buriram”

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ ศูนย์เรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายปิยะ ปิจนำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม “รวมพลัง CSR สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน @Buriram” โดยมีนายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นางอัลชลีพร ผ่องบุรุษ นางชไมพร แหวนเพชร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ นางนัฏญา วรชินา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารภาคเอกชน และคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดบุรีรัมย์ และภาคีเครือข่ายของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรม
          นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า จังหวัดบุรีรัมย์ มีครัวเรือนที่ยากจน (ฐานข้อมูล TPMAP) จำนวน 8,931 ครัวเรือน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตลำพังภาครัฐไม่สามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมในทุกมิติ ประกอบกับสถานการณ์ทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมอย่างต่อเนื่อง และมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ และจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19 ) ทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีการชะลอตัว ส่งผลต่อการบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด จำเป็นต้องมีการแสวงหาหุ้นส่วนเพื่อประสานทรัพยากรในการบูรณาการการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม จังหวัดบุรีรัมย์มีองค์กรภาคธุรกิจประมาณ 200 กว่าองค์กร หลายองค์กรได้มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) แต่ยังไม่สามารถบูรณาการ การทำงานให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และจากภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ให้ความสำคัญต่อภาคธุรกิจให้เข้ามามีส่วนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีบทบาท หรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability) และในปี พ.ศ. 2564 จังหวัดบุรีรัมย์ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดบุรีรัมย์ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆภายใต้แผนปฏิบัติการที่บูรณาการร่วมกันในพื้นที่ และใช้กลไกของคณะทำงาน คณะกรรมการบริหาร และคณะที่ปรึกษา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานที่ปรึกษา ในการขับเคลื่อนงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน และมีการดำเนินการตามแผนโดยบูรณาการทรัพยากรจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้รับการช่วยเหลือครอบคลุมทุกมิติ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามปกติ
          กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการผลงาน CSR (ด้านที่อยู่อาศัย ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบาง) การแสดงของชมรมผู้สูงอายุ การเสวนา “บอกกล่าวเล่าขาน งาน CSR จังหวัดบุรีรัมย์” การมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน นักศึกษา รวมจำนวน 50 ทุน การมอบชุดอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน จำนวน 10 แห่ง การมอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานและองค์กรที่สนับสนุน CSR ดีเด่น และการมอบบ้านให้กับครัวเรือนเปราะบาง จำนวน 1 หลัง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!