บุรีรัมย์-รองอธิบดี พก. ชื่นชม! ทุกภาคส่วนบูรณาการทรัพยากรเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้ครอบคลุมทุกมิติ

บุรีรัมย์-รองอธิบดี พก. ชื่นชม! ทุกภาคส่วนบูรณาการทรัพยากรเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้ครอบคลุมทุกมิติ

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ดำเนินงานโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่าย ที่ ศูนย์เรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำและนกกระเรียนพันธุ์ไทย ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายปิยะ ปิจนำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นางอัลชลีพร ผ่องบุรุษ นางชไมพร แหวนเพชร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ นางนัฏญา วรชินา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารภาคเอกชน และคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดบุรีรัมย์ และภาคีเครือข่าย ร่วมให้การต้อนรับ
          นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า ในส่วนของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการในเรื่องของการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการการคุ้มครองสิทธิ์ สวัสดิการทั้งหลายให้กับกลุ่มผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่เรียกว่ากลุ่มเปราะบาง ซึ่งในการดำเนินงานกระทรวงมีหน่วยงานในระดับจังหวัดคือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด กับหน่วยงานที่สังกัดขึ้นอยู่กับกรมต่างๆ จากสภาพปัญหาที่จริงแล้วจะเห็นว่ากลุ่มเปราะบางมีจำนวนเยอะมาก เพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือการส่งเสริมให้ทางภาคธุรกิจให้มาดำเนินงานด้านสังคม เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เป็นลักษณะการบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส จะเห็นความเชื่อมโยงว่ากลุ่มผู้ได้โอกาสหรือว่ากลุ่มเปราะบางจะเป็นกลุ่มประชากรที่อยู่ด้านล่างที่จะต้องเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวัน การจัดจ่ายซื้อของ เพราะฉะนั้นการเกื้อกูลกันเมื่อภาคธุรกิจเข้มแข็งแล้วย้อนกลับมาช่วยคนกลุ่มเปราะบางเป็นลักษณะของโครงการที่ CSR ในลักษณะที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ส่งเสริมเป็นภารกิจหรือเป็นภาคส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้สังคมได้พัฒนาและก็จะเดินอย่างสงบสุขและมีคุณภาพชีวิตต่อไป ในส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์ในวันนี้ขอชื่นชมมากเลยที่เห็นภาพความเข้มแข็ง เห็นภาพความร่วมมือของกลุ่มภาคส่วนทั้งภาคราชการและภาคธุรกิจ แต่สิ่งสำคัญก็คือภาคธุรกิจเองได้ดำเนินงานภาคธุรกิจมาอย่างเข้มแข็งและมีการเชื่อมโยงภาคราชการภาคท้องถิ่นมาร่วมมือกันช่วยเหลือกลุ่มที่อยู่ในสังคมเดียวกันคือไม่ทอดทิ้งกันเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลคือไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
          หลังจากนั้น รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ร่วมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เยี่ยมชมและให้กำลังใจ การออกร้าน นิทรรศการต่างๆจากส่วนราชการ สถานศึกษา เครือข่ายคนพิการ และร่วมทำบุญ ที่ กองบุญของคณะสงฆ์ อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!