กาฬสินธุ์-ติวเข้มครูสอนเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในโรงเรียน

กาฬสินธุ์-ติวเข้มครูสอนเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในโรงเรียน

ภาพ/ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดกาฬสินธุ์

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องทศพร โรงแรมริมปาว จ.กาฬสินธุ์ นพ.พรพัฒน์ ภูนากลม รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี โดยมี นายสถาพร ภูบาลเช้า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ นางสาวนงนุช โนนศรีชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิด สำหรับผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มเป้าหมายครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1,2,3 สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ สำนักงานศึกษาธิจังหวัดกาฬสินธุ์ และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 150 คน ร่วมเข้าประชุม
          นพ.พรพัฒน์ ภูนากลม กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ สนับสนุนให้จัดการเรียนการสอน ในพื้นที่นำร่อง ตั้งแต่ ปี 2559 โดยมีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อนำแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนเรื่องการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ผลการดำเนินการด้านการจัดการเรียนการสอน ในปี 2559-2566 พบว่าดำเนินการได้ 525 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 86.5 ซึ่งในการปลูกฝังเรื่องการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในนักเรียน ครูเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียน เพื่อให้มีความครอบคลุมในการจัดการเรียนการสอนและบรรลุเป้าที่ตั้งไว้ในปี 2568 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2567 โดยได้รับเกียรติคณะวิทยากร ดร.เกษร แถวโนนงิ้ว ข้าราชการบำนาญ(อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.ขอนแก่น ) นางศุจินันท์ ตรีเดช ข้าราชการบำนาญ(อดีตสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.ขอนแก่น ) และ นส.สุมาลี จันทลักษณ์ นางสาวรัตนา รัดทะนี จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.ขอนแก่น เพื่อนำแนวทางจัดการเรียนการสอน เรื่องการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีไปใช้ในโรงเรียน ซึ่งครูนั้นเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียน เกิดการตื่นตัวในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และการจัดการสิ่งแวดล้อม ในครอบครัว ชุมชน โรงเรียน เพื่อให้มีความครอบคลุมในการจัดการเรียนการสอนและบรรลุเป้าที่ตั้งไว้ในปี 2568 การประชุมในวันนี้หวังให้ครูที่เข้าร่วมประชุมได้นำความรู้ไปใช้ในจัดการเรียนการสอน และขยายผลกับครูในโรงเรียนของท่าน พร้อมเข้าอบรม ในระบบ e-learning ออนไลน์ รับใบประกาศครบหลักสูตร และเชิญชวนร่วมประกวดโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอน เรื่องการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ใน ปี ปี 2567           ด้านนางสาวนงนุช โนนศรีชัย กล่าวว่า โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งอัตราการเสียชีวิตเกินกว่าครึ่งของการเสียชีวิตด้วยมะเร็งท่อน้ำดี เป็นประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ที่มีความชุกของมะเร็งท่อน้ำดีสูงที่สุดในโลก และยังพบการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับของประชากร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 6 ล้านคน ปัญหาการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและส่งผลให้ป่วยเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดี เป็นสาเหตุการเสียชีวิตทั่วประเทศ ปีละกว่า 14,000 คน กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายการดำเนินงานพัฒนาแนวทางการเรียนการสอนโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีแบบบูรณาการในสถานศึกษา ปัญหาเรื่องการติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ยังคงเป็นปัญหาที่ควรต้องเร่งแก้ไข การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเรื่องพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในโรงเรียน เป็นการสนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต สร้างสุขนิสัยให้กับเด็กและเยาวชน อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงค่านิยมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ลดปัญหาการติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับ การเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี เสริมสร้างสุขภาวะให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังของชาติในอนาคต สำนักงานสาธารณสุขกาฬสินธุ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินการเพื่อลดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนเรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2567 โดยมีกลุ่มเป้ามายในประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้บริหาร ครู ในศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 , 2 , 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน จำนวน 150 คน ข้าราชการบำนาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.ขอนแก่น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!