อุบลราชธานี-ม.อุบลฯ ร่วมกับ กปศ.อุบลฯ จัดมหกรรมประกวดควายใหญ่ ควายงาม เมืองดอกบัว

อุบลราชธานี-ม.อุบลฯ ร่วมกับ กปศ.อุบลฯ จัดมหกรรมประกวดควายใหญ่ ควายงาม เมืองดอกบัว

ภาพ/ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดอุบลราชธานี

          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี จัดงานมหกรรมประกวดควายใหญ่ ควายงาม เมืองดอกบัว ครั้งที่ 2 กระตุ้นให้เกษตรกรมีการเลี้ยง และ สร้างรายได้จากมูลค่าเพิ่มของควายให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงควายให้มี ความยั่งยืน กำหนดการประกวดระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2567 ในงานเกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 15 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 25 กุมภาพันธ์ 2567
          ควายไทยนับเป็นสัตว์เลี้ยงที่คู่กับคนไทยมาช้านานแต่อดีต โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตภาคตะวันวันออกเฉียงเหนือ สิ่งเหล่านี้ล้วนสื่อถึงการสืบสานวัฒนธรรม วิถีชีวิต อัตลักษณ์พื้นถิ่น ประเพณี ภูมิปัญญา นอกจากนี้ควายยังมีความสำคัญต่อระบบการผลิตของเกษตรกรรายย่อยในชนบท ในอดีตที่ผ่านมาควายเป็นทั้งแรงงานในไร่นา ใช้มูลเป็นปุ๋ยใส่พืชผล และเป็นสัตว์เลี้ยงที่สามารถเปลี่ยนพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพต่ำตามหัวไร่ปลายนา ให้เป็นเนื้อคุณภาพได้ดีกว่าโค อีกทั้งเมื่อยามจำเป็นยังสามารถจำหน่ายเป็นรายได้อีกหนึ่งหนทาง
          สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี เล็งเห็นถึงขยายพันธุกรรมควายใหญ่ ควายงามด้วยวิธีการผสมเทียมให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงควาย พัฒนาคุณภาพและปริมาณการผลิต ส่งเสริมการตลาด เช่นเดียวกับสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่มุ่งเน้นความสำคัญการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ การขยายและปรับปรุงพันธุ์สัตว์ นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์ม สนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านการปศุสัตว์ จึงได้ร่วมมือกันจัดงานมหกรรมประกวดควายใหญ่ ควายงาม เมืองดอกบัว ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรมีการเลี้ยงและสร้างรายได้จากมูลค่าเพิ่มของควายให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงควาย ให้มีความยั่งยืน ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงควายสู่ผืนนา และพัฒนาการเลี้ยงควายอย่างยั่งยืนต่อไป
           ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน สนับสนุน SDG2 มุ่งสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจและสังคม บริการวิชาการ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและภาคอุตสาหกรรม ดั่งวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!