ชุมพร-เทศบาลเมืองจัดโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 7

ชุมพร-เทศบาลเมืองจัดโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 7

ภาพ/ข่าว:ทีมข่าวเฉพาะกิจจังหวัดชุมพร

          เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 18 ม.ค.67 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองชุมพร รุ่นที่ 7 เพื่ออบรมส่งเสริมฟื้นฟูและพัฒนาสุขภาพกาย จิตใจ สังคมเศรษฐกิจและรายได้ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะในการดูแลตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีนายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารเทศบาลเมืองชุมพร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และนักเรียนผู้สูงอายุ กว่า 200 คน เข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร
          นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร กล่าวว่า เทศบาลเมืองชุมพร มีประชากร ณ เดือนธันวาคม 2566 จำนวน 33,219 ราย เป็นผู้สูงอายุ 6,985 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.03 ของประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลเมืองชุมพร จะเห็นได้ว่าเทศบาลเมืองชุมพรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้ว และมีแนวโน้มจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุ จึงเป็นสิ่งสำคัญ เทศบาลเมืองชุมพรได้มีการเตรียมการรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งมาระยะหนึ่งแล้ว อาทิเช่น จัดตั้งศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุและผู้พิการ จัดตั้งศูนย์แพทย์ทางเลือกธาราบำบัด จัดตั้งศูนย์อุปกรณ์การแพทย์ จัดตั้งชมรมโรงเรียนผู้สูงอายุ และจัดให้มีการอบรมต่าง ๆ ในโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นต้น
          สำหรับโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ นักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 7 นี้ เทศบาลเมืองชุมพรมีแนวคิดเชื่อมโยงการ ดำเนินงานแบบบูรณาการการมีส่วนร่วม โดยดึงทุกภาคส่วน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง และมี ส่วนร่วมในการดำเนินงาน ดึงชุมชนและกลไกที่มีความสามารถในการบริหารจัดการมาร่วม ดำเนินการ โดยหลักการดูแลผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองชุมพร อยู่บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่า “ผู้สูงอายุมีคุณค่าและมีศักยภาพ ควรได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้สังคม และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ผู้สูงอายุ” โดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของ ผู้สูงอายุและสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า มี ศักดิ์ศรี มีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งการอบรมครั้งนี้ มีนักเรียนผู้สูงอายุเข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 200 คน และมีจิตอาสาร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนโรงเรียน จำนวน 20 คน ระยะเวลาการอบรม 3 เดือน ทุกวันพฤหัสบดี หลักสูตรการอบรมตามแผนการเรียนรู้การส่งเสริม ฟื้นฟูและพัฒนา สุขภาพกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจและรายได้ การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตลอดจนการ เป็นคลังปัญญาให้ลูกหลานอีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!