อุบลราชธานี-ประชุมแกนนำ เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน

อุบลราชธานี-ประชุมแกนนำ เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

          วันที่ 29 พ.ย.66 นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด “การประชุมแกนนำ เครือข่ายอาสาสมัครแรงาน อาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องชลธี โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
          รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ในยุคปัจจุบันการขับเคลื่อนงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานในภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาชน ล้วนให้ความสำคัญกับงานด้านบริการ ซึ่งหัวใจหลักของงานบริการก็คือความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ แต่ละองค์กรจะมีการวางแผนงานการให้บริการในหลายรูปแบบ เช่น การให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ การให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ กรสร้างเครือข่ายในการให้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงและเกิดความพึงพอใจสูงสุด ในส่วนของกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชนในด้านการให้บริการประซาชนและการเข้าถึงสิทธิประโยชน์อันพึงได้รับตามกฎหมาย อีกทั้งยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาด้านการสร้างเครือข่าย โดยมีการเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนงานบริการด้านแรงงาน หรือเป็นผู้แทนกระทรวงแรงงานในระดับพื้นที่ ในนาม”อาสาสมัครแรงงาน” เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานการให้บริการด้านแรงาน และปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเบื้องตันระหว่างคนหางานหรือ ผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
          ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนงานของกระทรวงแรงงานบรรลุวัตถุประสงค์ อาสาสมัครแรงานทุกคน จักต้องเข้าใจภารกิจของกระทรวงแรงงานอย่างชัดเจน และเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน จึงได้มีการจัดประชุมแกนนำ เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน และอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายกระทรวงแรงงาน กรอบแนวทางการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน เพื่อจักได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอาสาสมัครแรงงานต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!