อุบลราชธานี-Kickoff ขับเคลื่อนนโยบายนักท่องเที่ยวปลอดภัย

อุบลราชธานี-Kickoff ขับเคลื่อนนโยบายนักท่องเที่ยวปลอดภัย

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

          เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kickoff Safety Tourist Ubonratchathani ภายใต้โครงการขับเคลื่อนตามนโยบายนักท่องเที่ยวปลอดภัย Safety Tourist ที่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว) ได้กำหนดประเด็นขับเคลื่อนนโยบายตามถ้อยแถลงรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ตามยุทธศาสตร์ สร้างเศรษฐกิจสุขภาพ ประเด็นที่ 13 “นักท่องเที่ยวปลอดภัย” โดยกำหนดกลยุทธ์ ที่สำคัญ ได้แก่ 1) การยกระดับความปลอดภัยด้านอาหารในเส้นทางท่องเที่ยว 2)การยกระดับระบบเฝ้าระวังโรคและควบคุมโรคให้ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ 3) การพัฒนาด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ 4) พัฒนาการบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยวิกฤติ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศหรือ Sky Doctor
          นอกจากนี้ยังต้องพัฒนาสถานที่พักที่ โรงแรมสำหรับนักท่องเที่ยวตามมาตรการ Green Health Hotel ซึ่งหมายถึงความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ที่เดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วนในจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ไว้ 3 เส้นทางหลัก ดังนี้ เส้นทางที่ 1 มุ่งสู่เขมราฐธานี เริ่มต้นที่ อำเภอเมือง, ตระการพืชผล,ศรีเมืองใหม่,โพธิ์ไทร, นาตาล และอำเภอเขมราฐ เส้นทางที่ 2 มุ่งสู่ดินแดนเห็นตะวันก่อนใครในสยาม เริ่มต้นที่ อำเภอเมือง, วารินชำราบ, สว่างวีระวงศ์, พิบูลมังสาหาร, สิรินธร และอำเภอโขงเจียม เส้นทางที่ 3 เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรดินแดนผลไม้ดินแดง เริ่มต้นที่ อำเภอเมือง, วารินชำราบ, เดชอุดม, น้ำยืน, นาจะหลวย และอำเภอบุณฑริก ซึ่งทั้ง 3 เส้นทาง สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างสะดวก ตามที่นักท่องเที่ยวต้องการ นับว่าเป็นการดำเนินการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาแต่ละประเด็นให้ครบทุกองค์ประกอบ รวมถึงแสวงหาภาคีเครือข่ายร่วมดำเนินการให้ครอบคลุมทุกหน่วย ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ปรากฏเป็นรูปธรรมชัดเจน

          สำหรับการ Kick off ในครั้งนี้ มีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การอบรมฝึกทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพ สำหรับผู้ประกอบการ พนักงานโรงแรม เจ้าหน้าที่สถานที่ท่องเที่ยว ทั้งทางน้ำและทางบก การซ้อมแผนอุบัติภัย กรณีนักท่องเที่ยวตกหน้าผาของอำเภอโขงเจียม การจัดแสดงบูธกิจกรรม อาหารปลอดภัย ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ความปลอดภัยด้านที่พักของโรงแรม รวมถึงการแสดงบูธกิจกรรมของหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!