กาญจนบุรี-ประชุมคณะกรมการ ติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการ พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณ

กาญจนบุรี-ประชุมคณะกรมการ ติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการ พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณ

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ณ.ที่ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 พร้อมด้วย นายรณภพ เวียงสิมมา นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และภาคเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมฯ
          จังหวัดกาญจนบุรีจัดประชุมคณะกรมการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2566 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ในการดำเนินงาน ที่ผ่านมา โดยมีพิธีมอบเกียรติบัตร “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ” ประจำปี 2566 ระดับจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 4 ราย พิธีมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3 หน่วยงาน พิธีมอบประกาศนียบัตรศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 1 ตำบล พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ระดับจังหวัด ประจำปี 2566 จำนวน 3 โรงเรียน และพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง และรักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1 จำนวน 6 แหล่ง จากนั้นได้แนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ จำนวน 10 ราย ได้แก่ 1. นายแพทย์ ปริพนท์ จุลเจิม ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 2. นายพิศิษฐ์ พัฒนกิจจำรูญ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี 3. นายวิภาส โอวาทจรูญจิตต์ ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี 4. นายทวีศักดิ์ พูนทรัพย์โสภณ ดำรงตำแหน่ง ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี 5. นายนิสิต ศรีสมบูรณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุทเสนา 6. นายรักษ์พงศ์ เวียงเจริญ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์ 7. นายจุติ ใคร่ครวญ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี 8. นายทนงศักดิ์ บุญแก้วล้อม ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี 9. นาย คมกริช มันตาพันธ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอทองผาภูมิ และ 10. นางสาวเสาวภา ตรีสกุลวงษ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษา จากนั้นสรุปภาพข่าวกิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี และนโยบายสำคัญของรัฐบาลในรอบเดือนพฤศจิกายน โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี
          ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้ติดตามการดำเนินงานต่าง ๆ ทั้งในส่วนระดับจังหวัด ระดับอำเภอ หน่วยงาน และภาคเอกชน พร้อมทั้งกิจกรรมของส่วนราชการในจังหวัดกาญจนบุรี ในประเด็นที่สำคัญต่างๆ เช่น การรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดกาญจนบุรี ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดกาญจนบุรี การคาดหมายลักษณะอากาศบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญในเดือนตุลาคม กิจกรรมเดินแบบผ้าไทยใส่ให้สนุก ในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2566 การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้ผลิตภันฑ์ OTOP เป็นของขวัญ ของฝากในเทศกาลปีใหม่ 2567 การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ของกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่นายจ้างได้ยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวไว้และกลุ่มคนต่างด้าวตาม MOU ที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!