อุดรธานี-เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏ

อุดรธานี-เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏ

ภาพ/ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์ / ณัยน์ปพร มั่งสวัสดิ์

          วันที่ 29 พ.ย.66 ที่ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ อุดรธานี ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี กล่าวเปิดโครงการประชุม เชิงปฏิบัติการ “สภาคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาหลักสูตร ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
          ผศ.ดร.พนา ดุลยพัชร์ คณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวในการรายงานว่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับ สมาคมสภาคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สภาคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาหลักสูตร ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนและนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
          คณบดี คณะวิทยาการจัดการฯ กล่าวอีกว่า วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ ระหว่างสถาบันเครือข่ายคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย เป็นการส่งเสริมความรู้และความเข้าใจ ในประเด็นการพลิกโฉมในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็น การพัฒนาและติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันเครือข่ายคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาหลักสูตร ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือทางธุรกิจกับองค์กรภาคธุรกิจและเครือข่ายการศึกษากับคณะที่มีความเชี่ยวชาญทางการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว National University Of Laos (NUOL) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว

          โครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษา และการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่าย ความร่วมมือผู้นำนักศึกษา ด้านกิจกรรมและศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็น การเปิดเวทีการแสดงออกให้แก่นักศึกษาอย่างสร้างสรรค์ และแลกเปลี่ยนแนวคิด กระบวนการการทำกิจกรรมและศิลปวัฒนธรรม ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!