ประจวบคีรีขันธ์-พระเทพวชิรสุธี เปิดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล

ประจวบคีรีขันธ์-พระเทพวชิรสุธี เปิดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล

ภาพ/ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

          เมื่อวันที่ 24 พ.ย.66 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ พระเทพวชิรสุธี เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การอบรมธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 จัดโดย คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล มี รองศาสตราจารย์วิวรณ์ วงศ์อรุณ คณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว, อาจารย์ปิยวรรณ สันติแก้ว รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, ดร.ลิษา อึ้งเห่ง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหิน, แม่ชีพธู ฮวดหิน วัดสุขสำราญ, นางยุวนิตย์ ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณาจารย์ บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธี โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์วิวรณ์ วงศ์อรุณ และคณะได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.ลิษา อึ้งเห่ง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหิน ที่ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ประจำปี 2565 จาก นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 23 พ.ย.ที่ผ่านมา
          รองศาสตราจารย์วิวรณ์ วงศ์อรุณ กล่าวว่า จุดมุ่งหมายวัตถุประสงค์โครงการนี้คือ 1.เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ 2.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การศึกษาพระพุทธศาสนาให้แก่นักศึกษา 3.เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ 4.เพื่อเข้าร่วมสอบธรรมสนามหลวง ชั้นตรี โท เอก ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยจัดขึ้นจำนวน 3 วัน มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และบุคลากร เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 129 คน ดำเนินโครงการโดยฝ่ายงานกิจการนักศึกษา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!