ชลบุรี-นายกเมืองพัทยาเปิดการประชุมสนับสนุนการจัดการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยา

ชลบุรี-นายกเมืองพัทยาเปิดการประชุมสนับสนุนการจัดการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยา

ภาพ/ข่าว:นิราช / นันทพล ทิพย์ศรี

          วันที่ 24 พ.ย.66 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการเปิดการประชุมสนับสนุนการจัดการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยา พร้อมด้วย เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา ตัวแทนองกรทั้งภาครัฐและเอกชน ในเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม

          สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยา (คจ.สพ.) ครั้งที่ 1 ได้เห็นชอบประเด็นเพื่อพัฒนาเป็นระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยา ครั้งที่ 2 ประกอบด้วย ธรรมนูญสุขภาพเมืองพัทยา ธรรมนูญสุขภาพกลุ่มอาชีพ และธรรมนูญสุขภาพเกาะล้าน โดยให้มีการประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพเกาะล้าน เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานและสร้างการมีส่วนร่วม ขยายผลการขับเคลื่อนเป็นต้นแบบ สู่การยกร่างธรรมนูญพัทยา และ ร่างธรรมนูญสุขภาพกลุ่มอาชีพซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ และบริบทพื้นที่ ในมิติต่างๆ รวมทั้ง เพื่อยกร่างเอกสาร “ธรรมนูญสุขภาพเมืองพัทยา” และ “ธรรมนูญสุขภาพกลุ่มอาชีพ ทั้งนี้ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการแบ่งกลุ่มเป็น10 กลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ความทุกข์ร่วม ความสุขร่วม และคุณค่าร่วม เพื่อหวังให้เกิดการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ สร้างความรู้ความเข้าใจและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพสากลเมืองพัทยา หาภาพอนาคต ของเมืองพัทยา สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และการจัดสมัชชาสุขภาพเมืองพัทยาครั้งนี้จะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำไปสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!