ประจวบคีรีขันธ์-ทม.หัวหิน คว้ารางวัลชนะเลิศเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ

ประจวบคีรีขันธ์-ทม.หัวหิน คว้ารางวัลชนะเลิศเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ

ภาพ/ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

          วันนี้ (6 ก.ย.66) ที่ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน จ.ประจวบฯ เข้ารับรางวัลชนะเลิศเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2565 จัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (สส.) เพื่อเชิดชูเกียรติแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และโชว์นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ พร้อมขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี ค.ศ.2065 โดยได้รับเกียรติจากนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
          นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี กล่าวว่าจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกที่ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การปรับกระบวนทัศน์ในการพัฒนาเมืองให้เป็นไปตามหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาจะช่วยให้ประเทศสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง ประชาชนมีวิถีชีวิตที่พอเพียง และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาเมืองไปสู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืนนั้นเป็นการพัฒนาแบบองค์รวมที่มีความสมดุลในทุกมิติ อาศัยความร่วมมือของภาคีทุกภาคส่วน และชุมชนกับท้องถิ่นต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน นับเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงพร้อมรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทัน ทั้งนี้ เทศบาลทุกแห่งที่ผ่านการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ ถือได้ว่าเป็นเมืองแนวหน้าของประเทศที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเมืองของตนเอง คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญ พร้อมสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับความสมดุลของสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ร่วมกับประชาคมโลก เพื่อส่งต่อทรัพยากร ธรรมชาติที่มีคุณค่าไปสู่คนรุ่นถัดไป และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่เทศบาลที่ชนะเลิศยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ทั้ง 6 รางวัล เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ วังสระปทุม ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่จะช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ชนะรวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับเทศบาลอื่นอีกด้วย
          นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น “กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม” ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่ ได้ดำเนินโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองแบบองค์รวมอย่างบูรณาการและสมดุลในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้เกิดความยั่งยืนตามบริบทของพื้นที่ โดยการพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืนเมืองแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี เพื่อเป็นกรอบแนวทางและเครื่องมือให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการและการพัฒนาเมืองให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล สำหรับพิธีมอบรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ในครั้งนี้มีกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วยการถ่ายภาพหมู่เพื่อเป็นเกียรติแก่เทศบาลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 6 รางวัล พิธีมอบรางวัลรองชนะเลิศ 33 รางวัล แบ่งเป็น “เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน” 23 รางวัล และ “เทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” 10 รางวัล พร้อมแสดงนิทรรศการผลงานโดดเด่นและนวัตกรรมการพัฒนาสู่ “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน”และ “เมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” เพื่อเป็นการย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัล รวมไปถึงถ่ายทอดประสบการณ์ องค์ความรู้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและขยายผลไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศต่อไป
          “ทั้งนี้ รางวัลชนะเลิศ 6 รางวัล แบ่งเป็น “รางวัลชนะเลิศเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ” 3 รางวัล ประกอบด้วย เทศบาลนคร ได้แก่ เทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมือง จ.พิษณุโลก, เทศบาลเมือง ได้แก่ เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช และเทศบาลตำบล ได้แก่ เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จ.บุรีรัมย์ และ “รางวัลชนะเลิศเทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ” 3 รางวัล ประกอบด้วย เทศบาลนคร ได้แก่ เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น, เทศบาลเมือง ได้แก่ เทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และเทศบาลตำบล ได้แก่ เทศบาลตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!