อำนาจเจริญ-รพ.ลืออำนาจ ประกอบพิธีมงคลยกเสาเอกเสาโทศูนย์ฟอกไต อาคารสังฆประชาพัฒน์

อำนาจเจริญ-รพ.ลืออำนาจ ประกอบพิธีมงคลยกเสาเอกเสาโทศูนย์ฟอกไต อาคารสังฆประชาพัฒน์

อำนาจเจริญ-รพ.ลืออำนาจ ประกอบพิธีมงคลยกเสาเอกเสาโทศูนย์ฟอกไต อาคารสังฆประชาพัฒน์

ภาพ/ข่าว:นายทิพกร หวานอ่อน
วันนี้ ( 12 สิงหาคม 2566 ) เวลา 09.29 น. ที่โรงพยาบาลลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมงคลยกเสาเอกเสาโทศูนย์ฟอกไต อาคาร “สังฆประชาพัฒน์” โดยมี พระครูสิริสีลวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย คณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีในครั้งนี้
              ด้วย โรงพยาบาลลืออำนาจ เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง มีผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 70 มีจำนวนผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเป็นภาวะแทรกซ้อน ต้องได้รับการรักษาด้วยการบำบัดทดแทนไต จำนวน 151 คน จากข้อมูลปี 2564-2566 ผู้ป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย จำนวน 73, 78 และ 41 ราย และผู้ป่วยที่ต้องได้รับเครื่องฟอกเลือดด้วยเครื่อง Hemodialysis จำนวน 16, 22 และ 27 ราย ตามลำดับ โดยมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ซึ่งโรงพยาบาลลืออำนาจ ยังไม่สามารถให้บริการดังกล่าวแก่ผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้ ผู้ป่วยต้องเดินทางไปรับบริการยังสถานบริการอื่น ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางและต้องรอคิวเป็นเวลานาน ดังนั้น คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลลืออำนาจ โดยการนำของพระเดชพระคุณ พระราชปรีชาญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ พระครูสิริสีลวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ (วัดอำนาจ) พระครูปริยัติวีราภรณ์ เจ้าคณะลืออำนาจ เจ้าคณะตำบลทุกตำบล นายอำเภอลืออำนาจ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอลืออำนาจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จึงมีมติให้สร้างก่อสร้างศูนย์ฟอกไต อาคาร “สังฆประชาพัฒน์” โรงพยาบาล ลืออำนาจขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในเขตอำเภอลืออำนาจและเขตใกล้เคียง ได้รับการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ได้รับบริการใน สถานพยาบาลใกล้บ้าน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วยที่ต้องเดินทางไปฟอกเลือดเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญ โรงพยาบาลศูนย์สรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีและสถานบริการอื่นใกล้เคียงด้วยงบประมาณ 4,856,553.28 บาท และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ งบประมาณ 10 ล้านบาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 14,856,553.28 บาท

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!