เชียงใหม่​-รมว.อว.ติดตามผลการวิจัย

เชียงใหม่​-รมว.อว.ติดตามผลการวิจัย

ภาพ/ข่าว:ศราวุธ เจิมจันทร์ 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานวิจัยต้นแบบของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่กับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

          วันนี้ (5 ก.ย. 63) เวลา 13.15 น. ที่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ หรือ TCDC ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดําเนินงานโครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ ซึ่งเป็นโครงการที่ดําเนินการวิจัยจนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชนเป็นรูปธรรมได้ ผ่านการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาอัตลักษณ์พื้นถิ่น และการพัฒนากลไกเพื่อดูดซับเศรษฐกิจภายในพื้นที่ จนกลายเป็น “ต้นแบบของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่กับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก”
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ และสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ จัดนิทรรศการงานวิจัย “มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่กับการสร้างเศรษฐกิจฐานรากผ่านการพัฒนา ผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์พื้นถิ่น” ซึ่งประกอบด้วยโครงการ Koyori Project 2020 โครงการวิจัยพัฒนาเอกลักษณ์และการเสริมคุณค่าของหมู่บ้าน OTOP หัตถกรรมสิ่งทอในเขตภาคเหนือตอนบน อาทิ โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่ผ่านทรัพยากรทางศิลปะและวัฒนธรรมเมืองแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการวิจัยและกระบวนการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอพื้นถิ่นอําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยดึงเอาจุดเด่นของวัฒนธรรมในแต่ละผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น มาผสมผสานกับแนวคิดการออกแบบแฟชั่นดีไซน์ที่เป็นระบบจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และนักศึกษาในภาควิชาที่เกี่ยวข้อง โดยนำเทคนิคต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อแสดงออกถึงความโดดเด่น
          นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนายังได้นําเสนอโครงการเมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากร และทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ นวัตกรรม ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ผ่านการผลิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย สู่การนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการต่อไป

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!