ประจวบคีรีขันธ์-ปปส.ภ.7 ติวเข้มสื่อภาคตะวันตก

ประจวบคีรีขันธ์-ปปส.ภ.7 ติวเข้มสื่อภาคตะวันตก

ภาพ/ข่าว:เจริญ อาจประดิษฐ์

      ปปส.ภ.7 ติวเข้มสื่อภาคตะวันตก จัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายฯเพื่อการประชาสัมพันธ์รับรู้งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในปี 2563 
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 18 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมขุนไกร โรงแรมสองพันบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี นายธนากร คัยนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 7 ( ปปส.ภ.7 ) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนภาคตะวันตกเพื่อการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2563 และศึกษาดูงานในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี โดยมี น.ส.ทิพย์วารี ชมชื่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงาน ปปส.ภ.7 กล่าวรายงาน และมีเครือข่ายสื่อมวลชน ด้านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ผู้สื่อข่าว โทรทัศน์ นักจัดรายการวิทยุท้องถิ่น ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์-สื่อออนไลน์ เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่น สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ( สวท. ) ในภาคตะวันตกทั้งหมด 8 จังหวัด ประกอบด้วย จ.ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม เพชรบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และ ประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปส.ภ.7 รวมทั้งหมดจำนวน 52 คน เข้าร่วม
           โดยกำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ในระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2563 ประกอบไปด้วยการบรรยายสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในจังหวัดต่างๆของภาคตะวันตก โดยมี น.ส.เสาวลักษณ์ กิตติธนานุรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปปส.ภ.7 เป็นวิทยากร และการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี โดย พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ ชูนาค รอง ผบก.ตร.ภ.จว.สุพรรณบุรี ตลอดจนการอภิปราย แบ่งกลุ่มย่อยของเครือข่ายสื่อมวลชนแต่ละจังหวัดเพื่อกำหนดช่องทางการสื่อสารและการทำงานในพื้นที่ การศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี ได้แก่ การศึกษาดูงานการบำบัดรักษาในชุมชุม CBTx บ้านเขาชะโอย อ.เดิมบางนางบวช , ศึกษาดูงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ.ดอนเจดีย์
          ด้าน นายธนากร คัยนันท์ ผอ.ปปส.ภ.7 กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580 ) ได้กำหนดประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นประเด็นสำคัญเร่งด่วน ที่ต้องดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และกำหนดให้จัดทำแผนแม่บทการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงดังกล่าว ปัญหายาเสพติดจึงถือเป็นวาระสำคัญของชาติ เพราะส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชนและการพัฒนาประเทศ เป็นปัญหาที่มีความจำเป็นต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
สำนักงาน ปปส.ภาค 7 ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันตก ได้ดำเนินการประสานการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนต่อนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยเน้นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินงาน และสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติของรัฐบาลผ่านสื่อมวลชนทุกประเภท อันจะมีผลต่อความพึงพอใจของประชาชน และให้ได้รับข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์และถูกต้อง ตลอดจนรณรงค์สร้างกระแสเพื่อปรับเจตคติของสังคม ให้โอกาสผู้เคยกระทำผิดกลับเข้าสู่สังคม ให้ประชาชนเกิดความตระหนักเกิดจิตสำนึก พร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกมาตรการ ซึ่งการดำเนินงานจะประสบผลสำเร็จได้นั้น จำเป็นต้องผนึกกำลังจากหน่วยงานภาคีพันธมิตรของสังคม ซึ่งสื่อมวลชนเป็นพลังหนึ่งของสังคมที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ในการเชื่อมต่อข้อมูลข่าวสารผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาคีได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นสื่อกลาง ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
         ด้าน น.ส.ทิพย์วารี ชมชื่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงาน ปปส.ภ.7 กล่าวว่า แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปี 2563 ได้กำหนดมาตรการ การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ โดยได้กำหนดโครงการที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และสร้างการรับรู้การดำเนินงานด้านยาเสพติดของรัฐบาลให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ สื่อให้เห็นภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างถูกต้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน พร้อมทั้งสื่อสารข้อมูลให้เข้าถึงทุกพื้นที่เป็นวงกว้างและเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย สื่อมวลชนและเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ จึงถือเป็นกลไกที่สำคัญอย่างยิ่งในการเป็นสื่อกลางเพื่อถ่ายทอดนโยบาย ผลการดำเนินงาน การสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนที่ถูกต้องในพื้นที่ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้เห็นภาพการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจตระหนักรับรู้ และให้ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกับหน่วยภาครัฐ
        ทั้งนี้ ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ สำนักงาน ปปส.ภาค 7 จึงได้กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนภาคตะวันตก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจนโยบายการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนงานของรัฐบาล 2.เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายประชาสัมพันธ์กับ สำนักงาน ปปส.ภาค 7 3.เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนในระดับพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน และกำหนดแนวทางการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ร่วมกัน 4.เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลสู่ประชาชนในระดับพื้นที่ให้เป็นวงกว้าง
คาดว่าผลที่จะได้รับจากเครือข่ายสื่อมวลชนที่ร่วมโครงการ และหน่วยงานองค์กรในพื้นที่ สามารถส่งต่อแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อขยายผลไปสู่เวทีในการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเปิดโอกาสแง่มุมต่างๆ ของสื่อมวลชน ทั้งด้านการสร้างและการพัฒนาเครือข่าย รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนได้อย่างทั่วถึงและประชาชนมีความพึงพอใจในการดำเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติด ของรัฐบาลได้อย่างยั่งยืนต่อไป

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!