อยุธยา-จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ Mamogram

อยุธยา-จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ Mamogram

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ-นพดล บำเพ็ญสัตย์

อำเภอพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสาธารณะสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ Mamogram ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

         เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 5 เมษายน ที่ หอประชุมอำเภอพระนครศรีอยุธยา นายอุดม ขำมี สาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา ได้เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ Mamogram ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ โดยมี นายบดิทร์ เกษมศาน นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

          นายอุดม ขำมี สาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จากข้อมูลสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่า ปัจจุบันมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการป่วยและตายอันดับ 1 ของสตรีไทย ซึ่งสาเหตุ ยังไม่ทราบแน่ชัด การป้องกันที่ดีที่สุด คือ การตรวจเพื่อค้นหาให้ได้เร็วที่สุด ซึ่งการตรวจมี 3 วิธี คือ 1)การตรวจเต้านมด้วยตนเอง 2)การตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย์ 3)การตรวจด้วยเครื่อง เอกซเรย์เต้านม ซึ่งการตรวจเต้านมได้ด้วยตนเองนั้น จะสามารถพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะแรกๆ หากได้รับการวินิจฉัย และรักษาตั้งแต่ระยะแรกที่ยังไม่ลุกลามหรือแพร่กระจายจะลดความรุนแรงของการเป็นมะเร็งเต้านม และสามารถรักษาหายขาดได้ถึงร้อยละ 80 – 90 ในส่วนของการตรวจเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์ แม้จะเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุด แต่การให้บริการยังไม่สามารถครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นการรณรงค์ให้กลุ่มสตรีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม และให้ความสำคัญกับการตรวจเต้านมด้วยตนเอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เห็นความสำคัญของการเฝ้าระวัง และค้นหาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก จึงร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี จัดกิจกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมคลื่อนที่ (Mamogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมงกุฎราชกุมาร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ เพื่อสร้างความตระหนักถึงการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้อง สามารถค้นหามะเร็งในระยะแรกเริ่มได้ลดความรุนแรงและอัตราตายด้วยโรคมะเร็งเต้านม เป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักรู้ความสำคัญของการตรวจเต้านมด้วยตนเองแก่ผู้หญิงทุกคนให้ได้เข้าใจอย่างทั่วถึง โดยมีกิจกรรมสอนตรวจเต้านมให้ความรู้จัดนิทรรศการคัดกรองค้นหามะเร็งเต้านมระยะแรกคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mamogram) อีกด้วย

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!