ตาก-สหกรณ์จังหวัดจัดเวทีถ่ายทอดความรู้การเกษตรแบบแปลงใหญ่

ตาก-สหกรณ์จังหวัดจัดเวทีถ่ายทอดความรู้การเกษตรแบบแปลงใหญ่

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

    สหกรณ์จังหวัดตากจัดเวทีถ่ายทอดความรู้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 แปลงใหญ่ลำไย ปี 2563 ณ ศาลาเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ 2 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
       วันนี้( 13 มีนาคม 2563) นายนิรันดร์ มูลธิดา สหกรณ์จังหวัดตาก มอบหมายให้ น.ส.เบญจวรรณ หน่อชัยวงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมจัดเวทีถ่ายทอดความรู้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 แปลงใหญ่ลำไย ปี 2563 ณ ศาลาเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ 2 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
        โดยถ่ายทอดความรู้ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา สถานีพัฒนาที่ดินตาก โครงการชลประทานตาก สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ถ่ายทอดความรู้เรื่องการรวมกลุ่ม การจัดทำแผนการตลาด การเชื่อมโยงการตลาด ให้แก่สมาชิกแปลงใหญ่ จำนวน 39 ราย จากการแลกเปลี่ยนความรู้กับสมาชิกแปลงใหญ่ทำให้ทราบว่า สมาชิกแปลงใหญ่จะรวบรวมผลผลิตลำไยนอกฤดูจำหน่ายแก่พ่อค้าในพื้นที่ โดยราคาจำหน่ายผลผลิตเฉลี่ย 20 บาท/กิโลกรัม

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!